Κυριακή, 09 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Απρίλιος 2020 13:19

Αποφάσεις της 7ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 55/2020: Έγκριση άσκησης παρέμβασης στο θέμα της ελιάς καλαμών.1.21 MB22/04/2020
Απόφαση 56/2020: Έγκριση υποβολής πρότασης προένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», Προϋπολογισμού: #233.925,00€#, στην Σ.Α.Ε.Π. 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020.1.13 MB22/04/2020
Απόφαση 57/2020: Συζήτηση για την καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων στους εργαζόμενους της «Μηχανικής».689.31 KB22/04/2020
Απόφαση 58/2020: Έγκριση Α' Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020.2.42 MB22/04/2020
Απόφαση 59/2020: Έγκριση διαχειριστικής έκθεσης χρήσης 2013 και έγκριση Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 2013 και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31.12.2013 βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ.315/29.12.1999.2.41 MB22/04/2020
Απόφαση 60/2020: Παροχή σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».1.44 MB22/04/2020
Απόφαση 61/2020: Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης ετήσιου σχεδίου δράσης και έγκρισης αναγκαιότητας δαπανών του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct Patras-Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» για το έτος 2020.1.25 MB22/04/2020
Απόφαση 62/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000218, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» προϋπολογισμού 1.233.970,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016.1.46 MB22/04/2020
Απόφαση 63/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000168, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μέχρι του ποσού των 1.749.604,75€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016.1.46 MB22/04/2020
Απόφαση 64/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του Έργου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000150, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» προϋπολογισμού 400.601,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016.1.42 MB22/04/2020
Απόφαση 65/2020: Έγκριση σύναψης σύμβασης συντήρησης με την εταιρεία «Υπηρεσίες Ανοιχτής Τεχνολογίας» OTS A.E.», για την υποστήριξη λογισμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020, συνολικής δαπάνης 39.077,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της παρ. 2γγ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.1.44 MB22/04/2020
Απόφαση 66/2020: Έγκριση διαδικασίας προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Δ.Ε. της Π.Ε. Αιτωλ/νίας 2020 μέχρι του ποσού των 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη των δαπανών των οχημάτων και των μηχανημάτων για το έτος 2020.1.12 MB22/04/2020