Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 26 Μάιος 2020 01:30

Αποφάσεις της 9ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 73/2020: Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης και επίβλεψης αναπτυξιακών δράσεων με τίτλο: «Ανάπτυξη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε.1.42 MB28/05/2020
Απόφαση 74/2020: Έγκριση 1ης τροποποίησης του ετήσιου σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής της Π.Δ.Ε. με τίτλο «ΕΤΗΣΙΟ (2020) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΜΑΪΟΣ 2020», με συνολικό προϋπολογισμό 282.471,84 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).1.65 MB28/05/2020
Απόφαση 75/2020: Παροχή σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.1.31 MB28/05/2020
Απόφαση 76/2020: Έγκριση εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 80.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών).1.23 MB28/05/2020
Απόφαση 77/2020: Έγκριση αναγκαιότητας μεταφοράς των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τον τόπο διαμονής τους και αντίστροφα στα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου με την επωνυμία α) «ΕΛΕΠΑΠ (παράρτημα Αγρινίου) και β) Παναγία Ελεούσα (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου αντίστοιχα).1.28 MB28/05/2020
Απόφαση 78/2020: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ.γ' του άρθρου 5 και του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 185.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.1.16 MB28/05/2020
Απόφαση 79/2020: Έγκριση σύναψης συμβάσεων συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 (παρ. 2β περίπτωση γγ) του ν. 4412/2016 με τις «Αθανάσιος Μπουχέλος», «Μ. Δ. Καλαπόδης Α.Β.Ε.Ε.» «Ταμειακή ΝΕΤ Παπαγεωργίου Χρήστος», «Αναστασόπουλος Κων. Νικόλαος» για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της Έδρας για το έτος 2020 συνολικής δαπάνης 34.418,42€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.1.17 MB28/05/2020
Απόφαση 80/2020: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στη Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών.1.42 MB28/05/2020
Απόφαση 81/2020: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 146/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο: «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».1.13 MB28/05/2020
Απόφαση 82/2020: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 147/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με τίτλο: «Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας».1.17 MB28/05/2020