Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2020 12:48

Αποφάσεις της 10ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 83/2020: Σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικό όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου με αντικείμενο την Παρακολούθηση της Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας221.12 KB07/07/2020
Απόφαση 84/2020: Έγκριση ανάθεσης με «Ανοικτή διαδικασία» (του άρθ. 27 του Ν. 4412/16) και με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής» (της παρ. 2 του άρθ. 86 του Ν. 4412/16), της δημόσιας σύμβασης μελέτης με τα κάτωθι στοιχεία :Τίτλος: «Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων και οριοθέτηση κατά τμήματα του ποταμού Ευήνου από τις εκβολές του έως τον οικισμό Παραδείσι». Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΑΜΠ 001 (Μελέτες Π.Δ.Ε.), Κωδικός Έργου: 2015ΜΠ00100005, Ολικός Προϋπολογισμός: 600.000,00€864.84 KB07/07/2020
Απόφαση 85/2020: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υδροληψιών, κεντρικών παροχομέτρων και τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σαβαλίων» με προϋπολογισμό Υποέργου: 877.530,22€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, συνολικού προϋπολογισμού Πράξης: 2.198.000,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016780.68 KB07/07/2020
Απόφαση 86/2020: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) Υποέργου με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υδροληψιών, κεντρικών παροχομέτρων και τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων» με προϋπολογισμό Υποέργου: 1.444.096,61€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060, συνολικού προϋπολογισμού Πράξης: 2.198.000,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016794.76 KB07/07/2020
Απόφαση 87/2020: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) Υποέργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης» με προϋπολογισμό Υποέργου: 929.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β' Πύργου», που έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016071845, συνολικού προϋπολογισμού Πράξης: 2.199.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016793.93 KB07/07/2020
Απόφαση 88/2020: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του 1ου υποέργου με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα» προϋπολογισμού υποέργου 940.000,00€ με ΦΠΑ της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης-διευθέτησης σε υδατορέματα της Π.Ε. Ηλείας» συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00€ μετά του ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από την ΣΑΜΠ 901 με κωδικό 2020ΜΠ9010000, με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν 4412/16 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν 4412/2016793.88 KB07/07/2020
Απόφαση 89/2020: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας ετών 2020-2022», προϋπολογισμού 9.300.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 27 του ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν.4412/20161.00 MB07/07/2020
Απόφαση 90/2020: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία, για τα έργα:1) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022»,προϋπολογισμού 4.340.000,00€,2) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμού 4.330.000,00€ και 3) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022», προϋπολογισμού 4.330.000,00€, που αποτελούν υποέργα του ενταγμένου στην ΣΑΕΠ501 έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.» με κωδικό 2020ΕΠ50100008773.32 KB07/07/2020
Απόφαση 91/2020: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία, για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», προϋπολογισμού 50.000,00€, που αποτελεί 2ο υποέργο του ενταγμένου στην ΣΑΕΠ001 έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΤΑΣΚΑ» ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» με κωδικό 2018ΕΠ00100007767.41 KB07/07/2020
Απόφαση 92/2020: Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός έτους στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των αναγκών του προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών901.18 KB07/07/2020
Απόφαση 93/2020: Καθορισμός διαδικασίας κάλυψης της δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020934.97 KB07/07/2020
Απόφαση 94/2020: Έγκριση υπογραφής του πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»0.96 MB07/07/2020
Απόφαση 95/2020: Έγκριση υπογραφής του πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας0.96 MB07/07/2020
Απόφαση 96/2020: Έγκριση τριμηνιαίου σχεδίου δράσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το καλοκαίρι – φθινόπωρο του 20201.02 MB07/07/2020
Απόφαση 97/2020: Συζήτηση και απόφαση για την ονοματοδοσία των κινητών μονάδων αιμοληψίας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη971.83 KB09/07/2020
Απόφαση 98/2020: Έγκριση υπογραφής της σύμβασης για τη σύσταση ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού (ESCROW ACCOUNT)863.84 KB07/07/2020
Απόφαση 99/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των εξής προμηθειών: α) Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ 1321) αυτοκινήτων – μηχανημάτων, περιόδου 2020-2021 ποσού 30.000,00, β) Προμήθεια Θερινού και Χειμερινού Ρουχισμού (Ένδυση-Υπόδηση), περιόδου 2020 ποσού 10.000,00, γ) Προμήθεια Υλικών Σήμανσης ΕΟΔ (Πινακίδες, Κώνοι, κα) ποσού 20.000,00, δ) Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος περιόδου 2020-2021 ποσού 130.000,00 και ε) Προμήθεια Γεωδαιτικού Σταθμού Δέκτη GNSS ποσού 50.000,00€, του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε» (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000). Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 με Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002807.15 KB07/07/2020
Απόφαση 100/2020: Έγκριση τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για τα έργα: 1.«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λ1 και Λ4, ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ» Προϋπολογισμού:2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), 2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3 και Α4, ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 8 ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ» Προϋπολογισμού:1.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), 3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α2/ Ζωνης (9Α) και Α2/ Ζωνης (9Β+9Γ) ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» Προϋπολογισμού:2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και 4. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ και ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού: 1.987.091,87€ (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ /ΣΑΕΠ 082/1, κωδικός 2020ΣΕ08210002)860.15 KB07/07/2020
Απόφαση 101/2020: Έκδοση ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής για το θάνατο του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νιας Αντωνόπουλου Βασιλείου126.61 KB07/07/2020