Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2023 12:16

Αποφάσεις της 7ης/2023 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 23/2023: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED – Ελληνικό Τμήμα» (ΠΕΤ 2107589513). (Παραπομπή στο ΠΣ με την αριθ. 72/2022 (ΑΔΑ: ΨΡ5Σ7Λ6-ΔΚΝ) απόφαση της Επ.Π.Φ.Π.).2.64 MB17/03/2023
Απόφαση 24/2023: Α) Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.». Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή του Μνημονίου.1.66 MB17/03/2023
Απόφαση 25/2023: Έγκριση του Σχεδίου Δράσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΣΕΚ) για το έτος 2023.350.52 KB17/03/2023
Απόφαση 26/2023: Α) Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 1.907.568,96€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: εισπραχθέντα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής (τέλη βόσκησης) που έχουν κατατεθεί υπέρ της Περιφέρειας σε ειδικό λογαριασμό με Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3418 «Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών». Β) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.1.40 MB17/03/2023
Απόφαση 27/2023: Α) Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔOΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ», προϋπολογισμός: 55.800,00€ (με Φ.Π.Α.). Β) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.362.75 KB17/03/2023
Απόφαση 29/2023: Αποδοχή παραχώρησης δύο (2) μεταχειρισμένων οικίσκων τύπου container, για την κάλυψη έκτακτων στεγαστικών αναγκών απόρων Δημοτών της Κοινότητας Μυρτιάς Ηλείας.278.71 KB17/03/2023
Απόφαση 30/2023: Καθορισμός ωριαίου κόστους απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, καθώς και άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων κατ’ αναλογία των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015, όπως ισχύει.448.28 KB17/03/2023
Απόφαση 31/2023: Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.284.50 KB17/03/2023
Απόφαση 32/2023: Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. 82/2022 (ΑΔΑ: ΕΡΑΗ7Λ6-6ΩΜ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών του πρώην Κ.Ε.Κ. Ν.Α. Αιτωλ/νίας, βάσει του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010», μόνο ως προς το σκέλος Α. 331.26 KB17/03/2023
Απόφαση 33/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/393438/21506/14-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011810237) Σύμβασης με την εταιρεία «NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», που αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (κωδ. ΟΠΣ 5029532), της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας (κωδ. ΟΠΣ 5029643) και της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας (κωδ. ΟΠΣ 5029803) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», σύμφωνα με τα Πρακτικά των Επιτροπών Παρακολούθησης Παραλαβής της Σύμβασης ανά Περιφερειακή Ενότητα. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης.761.51 KB17/03/2023
Απόφαση 34/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/311497/16677/2-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009464467) σύμβασης με την εταιρεία «ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε.», που αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (κωδ. ΟΠΣ 5000218), της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας (κωδ. ΟΠΣ 5000168) και της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020, σύμφωνα με τα Πρακτικά των Επιτροπών Παρακολούθησης Παραλαβής της Σύμβασης ανά Περιφερειακή Ενότητα. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης.913.52 KB17/03/2023
Απόφαση 35/2023: Έγκριση τροποποίησης της αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/113941/6512/29-04-2021 (ορθή επανάληψη στις 26-05-2022) συναφθείσας σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 1.971.198,80€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5069382, κ.ε.: 2020ΕΠ00110021. Ανάδοχος: Ένωση εταιρειών 1) «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS» και 2) RADIANT TECHNOLOGIES A.E.B.E. δ.τ. “RADIANT A.E.”.339.75 KB17/03/2023
Απόφαση 36/2023: Επικύρωση πρακτικών 1ης/2023 και 3ης/2023 (ειδικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.205.10 KB17/03/2023
Απόφαση 37/2023: Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την τραγωδία των Τεμπών.181.21 KB17/03/2023

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.