Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023 14:21

Αποφάσεις της 8ης/2023 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 38/2023: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας, (τακτικού και αναπληρωτή), στην «Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2023-2027» της «ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.».897.02 KB01/04/2023
Απόφαση 39/2023: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2023.3.31 MB01/04/2023
Απόφαση 40/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α΄ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμός: 9.650.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5200825 / ΝΑ255. Β1) Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5). Β2) Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.637.28 KB01/04/2023
Απόφαση 41/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, της Αγροδιατροφικής Σύμπραξη της Π.Δ.Ε. και του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση/προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες Χώρες», προϋπολογισμός: 222.240,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5076713, με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ». Β) Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.717.63 KB01/04/2023
Απόφαση 42/2023: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση οδού Δάφνη-Ε.Ο.111 στο τμήμα από Έξοδο Κεραμιδιάς έως διασταύρωση Εφύρας Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 6.280.000,00€, χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» με ΟΠΣ 5052034 / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2020ΕΠ00110009 (για το ποσό των 5.980.000,00€) και 2020ΕΠ00110010 (για το ποσό των 300.000,00€).924.97 KB01/04/2023
Απόφαση 43/2023: Αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών /τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού έτους 2022-2023 συνολικού ύψους -5.909,56€ που ανατέθηκαν με τις συμβάσεις: 1) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371203/8573/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701442), 2) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371220/8579/30-11-2022(ΑΔΑΜ 22SYMV011704150), 3) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371157/8562/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701639) και εκτελέστηκαν τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023 με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β4217/2018)ΚΥΑ.942.49 KB01/04/2023
Απόφαση 44/2023: Α) Έγκριση του από 24/02/2023 πρακτικού Νο 1 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών της αριθμ. πρωτ.: 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010390863 2022-04-13) Μικτής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε., συμβατικής αμοιβής: 14.877.767,63€ (με Φ.Π.Α.) χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001/ κ.ε.: 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501/ κ.ε.:2020ΕΠ50100007. Β) Έγκριση 1ης τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης.305.23 KB01/04/2023
Απόφαση 45/2023: Α) Έγκριση του από 16/03/2023 πρακτικού Νο 2 της επιτροπής παραλαβής της αριθμ. πρωτ.: 225974/13390/22-7-2022 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), ποσό σύμβασης: 1.192.185,60€ (με Φ.Π.Α.). Β) Έγκριση 2ης τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.336.50 KB01/04/2023
Απόφαση 46/2023: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας, (τακτικού και αναπληρωτή), για την συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Απόφασης του κ. ΥΕΝ, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών για το έτος 2023.293.14 KB01/04/2023
Απόφαση 47/2023: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας, (τακτικού και αναπληρωτή), για την συγκρότηση της Επιτροπής, του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για να εξετάσει περιπτώσεις όπως ο καθορισμός ορίων κατοικημένων περιοχών, η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, η οριοθέτηση διαύλων κλπ., σε περιοχές αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας για το έτος 2023.296.59 KB01/04/2023
Απόφαση 48/2023: Έγκριση αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην πόλη του Αγρινίου την Μεγάλη Παρασκευή 14/04/2023.839.19 KB01/04/2023
Απόφαση 49/2023: Επικύρωση πρακτικών 2ης/2023, 4ης/2023 και 5ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.205.87 KB01/04/2023
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.