Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 18 Μάιος 2023 13:22

Αποφάσεις της 11ης/2023 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 57/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση της Πράξης: «Επεμβάσεις Αναβάθμισης Παλαιού κολυμβητήριου περιοχής Αγυιάς Πατρών», προϋπολογισμός: 8.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027». Β) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 391.56 KB18/05/2023
Απόφαση 58/2023: Έγκριση λύσης της από 14/09/2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση - Πιλοτική Εφαρμογή στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός Πράξης: 2.600.000,00€, χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 59 Α.1.1 Α.2.1 Γ.2.1 00 Πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα».265.73 KB18/05/2023
Απόφαση 59/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – ‘ΑΘΗΝΑ’/Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων’ (Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ/ΙΝΒΙΣ) και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ (ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), για την υλοποίηση του έργου «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση - Πιλοτική Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 3.840.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Β) Ορισμός τεσσάρων εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικοί και αναπληρωτές) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.1.19 MB18/05/2023
Απόφαση 60/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση του έργου «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Πιλοτική Εφαρμογή στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 3.840.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 16928 μεταρρύθμισης του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τάσεων προς τις προηγμένες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης των συστημάτων». Β) Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικός και αναπληρωτής) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.1.15 MB18/05/2023
Απόφαση 61/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας με σκοπό την κάλυψη εξόδων κινητικότητας για την υλοποίηση καλλιτεχνικών δράσεων της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, συνολικού προϋπολογισμού Πράξης 145.000,00€. Β) Ορισμός δύο εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (άρθρο 12). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.700.11 KB18/05/2023
Απόφαση 62/2023: Α) Έγκριση του Τροποποιημένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Αγρινίου για την υλοποίηση της Ενότητας Γ: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά) του Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμός: 3.348.000,00€, του Υποέργου 1: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά)» για το έργο με τίτλο «Δράση για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.:2022ΕΠ00100001, σε συμμόρφωση με την πράξη 111/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( ΣΤ’ Κλιμάκιο). Β) Επικαιροποίηση: 1) του ορισμού εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5), 2) του ορισμού μελών (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5), 3) της εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (σχ. η απόφαση 1715/2022 (ΑΔΑ: 961Ν7Λ6-80Η ) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).764.93 KB18/05/2023
Απόφαση 63/2023: Α) Έγκριση του Τροποποιημένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ναυπακτίας για την υλοποίηση της Ενότητας Δ: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά) του Δήμου Ναυπακτίας», προϋπολογισμός: 744.000,00€, του Υποέργου 1: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά)» για το έργο με τίτλο «Δράση για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.:2022ΕΠ00100001, σε συμμόρφωση με την πράξη 111/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( ΣΤ’ Κλιμάκιο). Β) Επικαιροποίηση: 1) του ορισμού εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5), 2) του ορισμού μελών (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5), 3) της εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (σχ. η απόφαση 1714/2022 (ΑΔΑ: 6ΘΤΔ7Λ6-ΤΡΞ) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).786.94 KB18/05/2023
Απόφαση 64/2023: Α) Έγκριση του Τροποποιημένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Αιγιαλείας για την υλοποίηση της Ενότητας Β: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά) του Δήμου Αιγιαλείας», προϋπολογισμός: 1.860.000,00€, του Υποέργου 1: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά)» για το έργο με τίτλο «Δράση για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.:2022ΕΠ00100001, σε συμμόρφωση με την πράξη 111/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( ΣΤ’ Κλιμάκιο). Β) Επικαιροποίηση: 1) του ορισμού εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5), 2) του ορισμού μελών (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5), 3) της εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (σχ. η απόφαση 1713/2022 (ΑΔΑ Ψ71Μ7Λ6-ΟΨ0) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).717.78 KB18/05/2023
Απόφαση 65/2023: Α) Έγκριση του Τροποποιημένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πύργου για την υλοποίηση της Ενότητας Α: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά) του Δήμου Πύργου», προϋπολογισμός: 1.488.000,00€, του Υποέργου 1: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τα σημεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά)» για το έργο με τίτλο «Δράση για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος», χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 001, κ.ε.:2022ΕΠ00100001, σε συμμόρφωση με την πράξη 111/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( ΣΤ’ Κλιμάκιο). Β) Επικαιροποίηση: 1) του ορισμού εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5), 2) του ορισμού μελών (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5), 3) της εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης (σχ. η απόφαση 1712/2022 (ΑΔΑ: 65ΦΓ7Λ6-ΩΑΟ) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).718.77 KB18/05/2023
Απόφαση 66/2023: Α) Έγκριση της χρονικής παράτασης και της προθεσμίας υποβολής των παραδοτέων του επιμέρους Σταδίου Β’ των τριών Υποέργων Α’, Β’ και Γ’ της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ με τίτλο: «Καταγραφή προβλημάτων και προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης έναντι γεωλογικού και πλημμυρικού κινδύνου, ασφάλειας οδικού δικτύου και προστασίας λοιπών τεχνικών έργων μετά τις πυρκαγιές του 2021 που έπληξαν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από Κ.Α.Π. / Σκέλος Π.Ε. Ηλείας, κ.ε.:2021ΚΑΠ1413001. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.297.62 KB18/05/2023
Απόφαση 67/2023: Α) Έγκριση της χρονικής παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ και του ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Δυτ. Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια για την πρόταση μέτρων συντήρησης – αποκατάστασης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο υδρογραφικό δίκτυο ορεινής υδρονομίας στις υπολεκάνες της υδρολογικής λεκάνης ποταμού Αλφειού καθώς και αποτροπής βλαβών και επικινδυνότητας εξαιτίας των πυρκαγιών Αυγούστου 2021», προϋπολογισμός 124.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των πυρκαγιών έτους 2021»/ΣΑΕ 055, κ. ε.: 2021ΣΕ05500009 (τμ. 2003ΣΕ05500005). Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.271.76 KB18/05/2023
Απόφαση 68/2023: Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν/μία (01) συνεργάτη/ιδα, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «MetaCities Excellence Hub in South-Eastern Europe»-«MetaCities Κόμβος Αριστείας στη Ν.Α. Ευρώπη», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της προκήρυξης του ερευνητικού προγράμματος HORIZON-WIDERA-2022-ACCE.470.24 KB22/05/2023
Απόφαση 69/2023: Α) Έγκριση του από 21-03-2023 Πρακτικού Νο 2 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθ. πρωτ.: 3475/29/10-01-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21SYMV009924018) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του οικονομικού φορέα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για εκτέλεση του Υποέργου (προμήθεια) με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων», προϋπολογισμός: 1.444.096,61€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072060 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση 2ης τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.344.75 KB22/05/2023
Απόφαση 70/2023: Αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών /τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού έτους 2022-2023 συνολικού ύψους - 4.489,44€ που ανατέθηκαν με τις συμβάσεις: 1) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371203/8573/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701442), 2) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371220/8579/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011704150), 3) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371157/8562/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701639) και εκτελέστηκαν τον μήνα AΠΡΙΛΙΟ 2023 με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β4217/2018) ΚΥΑ.824.66 KB22/05/2023
Απόφαση 71/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης, ως προς τη χρονική διάρκεια, της αριθμ. 369160/20102/28.11.2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011689349 2022-11-28) σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΠΔΕ και της εταιρείας «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ‐ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. IKE» με δ.τ KERGON ΙΚΕ, για την υλοποίηση του έργου «προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παραλιακών μετώπων του αστικού κέντρου της Ναυπάκτου, προϋπολογισμός: 1.356.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πράξη «AISMART» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Greece-Italy 2014-2020” με ΟΠΣ 5041594 / ΣΑΕΠ 301-6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160008 (Α.Α.157330), για το Τμήμα Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΕΓΚΥΜΝΑΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.445.12 KB22/05/2023
Απόφαση 72/2023: Α) Έγκριση 2ης τροποποίησης (χρονική παράταση χωρίς μεταβολή οικονομικού αντικειμένου) της υπ’ αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/393438/21506/14-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011810237) Σύμβασης με την εταιρεία «NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», που αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής των Πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (κωδ. ΟΠΣ 5029532), της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας (κωδ. ΟΠΣ 5029643) και της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας (κωδ. ΟΠΣ 5029803) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.336.28 KB22/05/2023
Απόφαση 73/2023: Α) Έγκριση 3ης τροποποίησης (2η χρονική παράταση χωρίς μεταβολή οικονομικού αντικειμένου) της υπ’ αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/311497/16677/2-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009464467) σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε.» για την προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής και τροφίμων των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ5000218), της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ5000168) και της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ5000150) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.306.59 KB22/05/2023
Απόφαση 74/2023: Α) Έγκριση 1ης τροποποίησης, ως προς το άρθρο 5, της αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/408092/22069/23-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011895812 2022-12-23) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.», για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 – Υλοποίηση του υποέργου Β.3/Β.3.1 της Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 20/ΠΑΑ 2014-2020 στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0011385240), προϋπολογισμός: 370.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 με ΟΠΣΑΑ: 0011385240 / ΣΑΕ 082-1, κ.ε. 2018ΣΕ08210039. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.678.64 KB22/05/2023
Απόφαση 75/2023: Α) Έγκριση του από 09/05/2023 πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηλείας (ΑΔΑΜ Σύμβασης: 23SYMV012591563). Β) Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/137239/3350 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012591563) ως προς τα μοντέλα των προς παράδοση συμβατικών ειδών με α/α 1 (Συσκευή ανίχνευσης συχνοτήτων) και 3 (κάμερα με τρίποδο και θήκη). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.343.21 KB22/05/2023
Απόφαση 76/2023: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».329.85 KB22/05/2023
Απόφαση 77/2023: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατά την περίοδο 2023-2024.894.90 KB22/05/2023
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.