Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 03 Ιούλιος 2023 16:56

Αποφάσεις της 13ης/2023 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 82/2023: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της επαρχιακής οδού Νο 11: Καλύβια - Γεφ. Σπολάϊτας – Ματσούκι - Ρουσέικα, στο τμήμα Ματσούκι - Σπολάιτα, για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», αναδόχου: Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – Μ.Τ. Α.Τ.Ε. και κυρίου του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.893.38 KB06/07/2023
Απόφαση 83/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων, Αγρινίου και Αμφιλοχίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις - Έργα Ανάδειξης και Ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2023», προϋπολογισμός πράξης: 101.373,72€, χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΕ: 02.00.072.0899.01.1122): 30.686,86€ (με Φ.Π.Α.). Β) Ορισμός δύο μελών (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.1.20 MB06/07/2023
Απόφαση 84/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 5-ετούς διάρκειας, με αντικείμενο τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3982/2011, συνολικός προϋπολογισμός πράξης: 50.000,00€ (10.000,00€/έτος). Β) Ορισμός τεσσάρων (4) μελών (2 τακτικοί και 2 αναπληρωτές) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.871.37 KB06/07/2023
Απόφαση 85/2023: Α) Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου”, με τον διακριτικό τίτλο “Ι.Σ.Α.” για την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της Υγείας. Β) Ορισμός δύο (2) μελών (τακτικός και αναπληρωτής) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του ως άνω Μνημονίου. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.498.20 KB06/07/2023
Απόφαση 86/2023: Περί εγκρίσεως ή μη συμβιβασμού και κατάργηση δίκης με τον οικονομικό φορέα «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ», κατόπιν της από 07-12-2022 (αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/382220/6763/07-12-2022) αίτησή του, ύστερα από την με αριθμό καταθ. ΑΓ109/29-10-2020 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, με την καταβολή συνολικού ποσού 296.109,66€ (καταβολή κεφαλαίου και μέρος τόκων) και με παραίτηση από δικαστικά έξοδα, για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 17ης Ε.Ο και ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 18η Ε.Ο.Ν. ΑΧΑΪΑΣ», συμβατικής αμοιβής: 797.735,15€ (με Φ.Π.Α.). (Σχ. η 573/16-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΨΣ857Λ6-Ω57) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).0.96 MB06/07/2023
Απόφαση 87/2023: Έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των μη χορηγημένων Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2022 συνολικού ποσού 12.691,45€, αναγνώριση και καθορισμός της οφειλής ανά δικαιούχο υπάλληλο των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.0.96 MB07/07/2023
Απόφαση 88/2023: Έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των μη χορηγημένων Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2022 συνολικού ποσού 18.355,66€, αναγνώριση και καθορισμός της οφειλής ανά δικαιούχο υπάλληλο των υπηρεσιών της έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας.0.97 MB07/07/2023
Απόφαση 89/2023: Έγκριση αποτίμησης σε χρήμα των μη χορηγημένων Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2022 συνολικού ποσού 8.676,05€, αναγνώριση και καθορισμός της οφειλής ανά δικαιούχο υπάλληλο των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας.1.08 MB07/07/2023
Απόφαση 90/2023: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 290025/4069/28-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΕΝ7Λ6-Τ29, ΑΔΑΜ: 22SYMV011321277 2022-09-08) αρχικής Σύμβασης Μισθώσεως Έργου μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γιώτη Νικολάου του Βασιλείου ως προς τη χρονική διάρκειά της (άρθρο 2) με αύξηση της συνολικής μεικτής αμοιβής του «Αναδόχου» (άρθρο 3), για την υλοποίηση του έργου «AI-SMART, Adriatic Ionian sea Small port Network», χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 / έργο που υπάγεται στον Άξονα 3.1 με ΟΠΣ 5041594/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ3016000.1.01 MB07/07/2023
Απόφαση 91/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης, ως προς την χρονική διάρκεια, της από 08/06/2022 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΔ724653ΠΩ-ΝΛΦ) που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την υλοποίηση της Πράξης: «Εργασίες εσωτερικών διαμορφώσεων Λιμενικής Αρχής Μεσολογγίου», προϋπολογισμός: 30.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΑ 489 (πρώην ΣΑΕ 189), κ.ε.:2022ΝΑ48900039 (πρώην 2021ΣΕ18900007). Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.0.97 MB07/07/2023
Απόφαση 92/2023: Αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών /τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού έτους 2022-2023 συνολικού ύψους - 14.105,58€ που ανατέθηκαν με τις συμβάσεις: 1) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371203/8573/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701442), 2) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371220/8579/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011704150), 3) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371157/8562/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701639) και εκτελέστηκαν τον μήνα ΜΑΪΟ 2023 με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β4217/2018) ΚΥΑ.817.84 KB07/07/2023
Απόφαση 93/2023: Πρόταση έκδοσης Ψηφίσματος για την παράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΔΠ02/2022.740.63 KB07/07/2023
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.