Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 27 Ιούλιος 2023 11:14

Αποφάσεις της 14ης/2023 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 94/2023: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Πύργου, στα πλαίσια της διοργάνωσης, από τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου, εκδηλώσεων με τίτλο «Λευκή Νύχτα», το Σάββατο 12 Αυγούστου 2023 από ώρα 20:00 έως την Κυριακή 13 Αυγούστου 2023 και ώρα 05:00.266.50 KB07/08/2023
Απόφαση 95/2023: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, στα πλαίσια της διοργάνωσης από τον Εμπορικό Σύλλογο Ανδραβίδας, εκδηλώσεων με τίτλο «3η Λευκή Νύχτα», την Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023 από ώρα 20:00 έως την Παρασκευή 04 Αυγούστου 2023 και ώρα 01:00.268.28 KB07/08/2023
Απόφαση 96/2023: Έγκριση Β’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2023 (Σχ. η 859/04-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΗ87Λ6-ΗΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).608.51 KB27/07/2023
Απόφαση 97/2023: Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2023.2.55 MB07/08/2023
Απόφαση 98/2023: Έγκριση διαδικασίας μίσθωσης Ιδιωτικών Μηχανημάτων και άλλων μέσων για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές κα λοιπές καταστροφές και τη διαχείριση συνεπειών εκτάκτων αναγκών.330.59 KB07/08/2023
Απόφαση 99/2023: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2023 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.731.66 KB07/08/2023
Απόφαση 100/2023: Έγκριση ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Δ.ΥΠ.Α.) για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025 και καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των μαθητευομένων.904.10 KB07/08/2023
Απόφαση 101/2023: Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11-01-2023 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.302.47 KB07/08/2023
Απόφαση 102/2023: Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες εποχικές και πρόσκαιρες υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.307.97 KB07/08/2023
Απόφαση 103/2023: Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 11/2017 (1η τροποποίηση) Δημόσιας Πρόσκλησης της ΔΥΠΑ αναφορικά με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την χρονική περίοδο 2023-2025.372.83 KB07/08/2023
Απόφαση 104/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών – Ε.Λ.Κ.Ε. και του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την υλοποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης γνώσης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Patras IQ με δημιουργία σύγχρονου υβριδικού συνεδριακού κέντρου με εξασφάλιση πλήρους ψηφιακής και φυσικής προσβασιμότητας στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας», προϋπολογισμός: 1.373.266,63€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Δ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2021-2025» (Πρόσκληση 83588/31-8-2022), κωδικός ΟΠΣ: 5202614. Β) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.425.05 KB07/08/2023
Απόφαση 105/2023: Α) Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Συμβάσης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας για την υλοποίηση του έργου: «Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία», προϋπολογισμός: 4.178.882,38€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU με ΟΠΣ ΤΑ 5202703 /ΣΑΤΑ 014, κ.ε.: 2023ΤΑ01400046. Β) Ορισμός δύο εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 6). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.534.18 KB07/08/2023
Απόφαση 106/2023: Α) Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 11700/119/15.1.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ9Ξ7Λ6-ΜΜΙ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης για την υλοποίηση της πράξης: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμός: 4.932.000€, χρηματοδότηση: ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» άξονας προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη–εκσυγχρονισμός–συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» με τίτλο: «Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών του δικτύου ΔΕΔ-Μ (εκτός ΟΧΕ), με ΟΠΣ: 5032714 / ΣΑΕΠ001-1, κ.ε.: 2018ΕΠ00110054, μόνο ως προς τον ορισμό μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο5). Β1) Ορισμός δύο εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5). Β2) Ορισμός δύο μελών (τακτικού και αναπληρωτή) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.335.30 KB07/08/2023
Απόφαση 107/2023: Α) Έγκριση 1ης τροποποίησης, ως προς την χρονική διάρκεια, της από 25/07/2022 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010993647 2022-07-25) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», προϋπολογισμός: 124.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.474.34 KB07/08/2023
Απόφαση 108/2023: Α) Έγκριση 2ης τροποποίησης (του φυσικού αντικειμένου και παράταση χρονικής διάρκειας) της αριθμ. πρωτ.: 208396/11361/23-07-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008973912) που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», συμβατική αμοιβή: 3.751.513,92€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 201-2020» με ΟΠΣ 5063589 /ΣΑΕΠ001 -1, κ.ε.: 2020ΕΠ00110033. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.489.38 KB07/08/2023
Απόφαση 109/2023: Α) Έγκριση 3ης τροποποίησης (ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης) της αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/393438/21506/14-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011810237) Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (κωδ. ΟΠΣ 5029532), της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας (κωδ. ΟΠΣ 5029643) και της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας (κωδ. ΟΠΣ 5029803) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020, σύμφωνα με τις Γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Παραλαβής. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.1.10 MB07/08/2023
Απόφαση 110/2023: Α) Έγκριση 3ης τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 181255/10453/15-06-2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV010748540) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ένωσης εταιρειών «ΣΤΗΡΙΖΕΙΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» για την παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018–2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029532), ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029643) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5029803)» του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD)», συμβατική αμοιβή: 842.837,60€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την από 06-07-2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης. 691.22 KB07/08/2023
Απόφαση 111/2023: Α) Έγκριση της από 10/07/2023 εισήγησης/γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθμ. πρωτ.: 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010390863 2022-04-13) Μικτής Σύμβασης (προμήθειας και παροχής υπηρεσιών), που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», συμβατικής αμοιβής: 14.877.767,63€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001/ κ.ε.: 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501/ κ.ε.:2020ΕΠ50100007. Β) Έγκριση τροποποίησης (αλλαγή φυσικού αντικειμένου τμήμα Α) της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.1.09 MB07/08/2023
Απόφαση 112/2023: Α) Έγκριση της από 04/04/2023 εισήγησης/γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθμ. πρωτ.: 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010390863 2022-04-13) Μικτής Σύμβασης (προμήθειας και παροχής υπηρεσιών), που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», συμβατικής αμοιβής: 14.877.767,63€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001/ κ.ε.: 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501/ κ.ε.:2020ΕΠ50100007. Β) Έγκριση τροποποίησης (χρονική παράταση) της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.423.56 KB07/08/2023
Απόφαση 113/2023: Α) Έγκριση της από 10/07/2023 εισήγησης/γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της αριθμ. πρωτ.: 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010390863 2022-04-13) Μικτής Σύμβασης (προμήθειας και παροχής υπηρεσιών), που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.», συμβατικής αμοιβής: 14.877.767,63€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001/ κ.ε.: 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501/ κ.ε.:2020ΕΠ50100007. Β) Έγκριση τροποποίησης (αλλαγή φυσικού αντικειμένου τμήμα Β) της ανωτέρω σύμβασης. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.2.83 MB07/08/2023
Απόφαση 114/2023: Α) Έγκριση του από 20-06-2023 Πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 106122/1485/11-4-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:22SYMV010404378) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» » για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο «Εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα αντλιοστάσια άρδευσης», συμβατικής αμοιβής: 734.488,83€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016071841 / ΣΑΕ082-1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση 2ης τροποποίησης (χρονική παράταση και τροποποίηση φυσικού αντικειμένου) της ανωτέρω σύμβασης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.377.53 KB07/08/2023
Απόφαση 115/2023: Α) Έγκριση του από 15-06-2023 Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπ’ αριθ. πρωτ.: 14407/127/21-01-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012018756) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Εταιρείας «ΕΥΔΟΣ Μηχανολογικές Κατασκευές Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ» για την εκτέλεση της προμήθειας (Υποέργου 1) με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχομέτρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλίων», συμβατικής αμοιβής 769.395,20€ (με Φ.Π.Α.), της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων», χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0016072077, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕ 082/1, κ.ε.:2020ΣΕ08210003. Β) Έγκριση 1ης τροποποίησης (χρονική παράταση) της ανωτέρω σύμβασης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.355.26 KB07/08/2023
Απόφαση 116/2023: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 53/2023 (ΑΔΑ: 69ΛΑ7Λ6-3Ν0) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την παλαιά γέφυρα Μόρνου στα όρια των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας» ως προς τη χρονική της διάρκεια.239.45 KB07/08/2023
Απόφαση 117/2023: Αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών /τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού έτους 2022-2023 συνολικού ύψους - 9.099,94€ που ανατέθηκαν με τις συμβάσεις: 1) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371203/8573/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701442), 2) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371220/8579/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011704150), 3) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371157/8562/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701639) και εκτελέστηκαν τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2023 με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β4217/2018) ΚΥΑ.969.60 KB07/08/2023
Απόφαση 118/2023: Α) Έγκριση του από 13/06/2023 Πρακτικού της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (ΑΔΑΜ Σύμβασης: 23SYMV012855623). Β) Έγκριση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/188443/3300/12-06-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012855623) ως προς τα μοντέλα των προς παράδοση συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό. Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.369.51 KB07/08/2023
Απόφαση 119/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 388777/3447/29.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009865197) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών-Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) (με υπεύθυνη μονάδα υλοποίησης τη Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας-Τμήμα Λογοθεραπείας) “για τη μελέτη, τη διερεύνηση και την υλοποίηση προγράμματος παρέμβασης για την υπό-διαγνωσμένη κατάθλιψη στους ενήλικες 40-60 ετών, που προσέρχονται σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατά την περίοδο COVID-19”, προϋπολογισμός: 9.200,00€ (με το ΦΠ.Α.), μόνο ως προς τη χρονική παράταση αυτής χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.724.80 KB07/08/2023
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.