Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Σάββατο, 10 Φεβρουάριος 2024 10:28

Αποφάσεις της 4ης/2024 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 6/2024: Έγκριση 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024.2.40 MB14/02/2024
Απόφαση 7/2024: Α) Έγκριση του ετήσιου προγράμματος «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2024», με συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00€ με Φ.Π.Α. (σχετ. η αρ. 24/2024 (ΑΔΑ: 6Ω0Λ7Λ6-ΥΚ4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.). Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή όλων των απαραίτητων σχετικών εγγράφων.1.14 MB14/02/2024
Απόφαση 9/2024: Χορήγηση εξουσιοδότησης της πρόσβασης και διενέργειας Τραπεζικών εργασιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Υπογραφής των επιταγών και κάθε είδους εντολών μεταφοράς χρηματικών ποσών, και κάθε είδους εγγράφων που απαιτούνται για τις οποιαδήποτε Τραπεζικές Εργασίες.661.21 KB14/02/2024
Απόφαση 10/2024: Περί εγκρίσεως ή μη συμβιβασμού και κατάργηση δίκης με τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Τεχνική – Κατασκευαστική – Μελετητική Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρεία», κατόπιν της από 24.01.2024 αίτησής του, ύστερα από την με αριθ. καταχ.: ΑΓ95/27.07.2023 αγωγή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», η δικάσιμος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί, με την καταβολή του συνολικού χρηματικού κεφαλαίου των 99.212,40€, παραιτούμενος ρητά των δικαστικών δαπανών, του συνόλου των τόκων υπερημερίας, καθώς και μελλοντικών αξιώσεων (σχ. η υπ’ αριθ. 33/29-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ6Θ7Λ6-5ΗΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).285.43 KB14/02/2024
Απόφαση 11/2024: Περί εγκρίσεως ή μη συμβιβασμού και κατάργηση δίκης με τον οικονομικό φορέα «Αγαθή Πιστικού του Τηλεμάχου», κατόπιν της από 16.01.2024 αίτησής του, ύστερα από την με αριθ. καταχ.: ΑΓ5/04.01.2024 αγωγή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», η δικάσιμος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί, με την καταβολή του συνολικού χρηματικού κεφαλαίου των 247.491,60€, παραιτούμενος ρητά των δικαστικών δαπανών, του συνόλου των τόκων υπερημερίας, καθώς και μελλοντικών αξιώσεων (σχ. η υπ’ αριθ. 37/29-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΖ9Υ7Λ6-7ΗΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).283.85 KB14/02/2024
Απόφαση 12/2024: Ορισμός τεσσάρων (4) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (δύο τακτικών και δύο αναπληρωτών) για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 4914/2022.256.70 KB14/02/2024
Απόφαση 13/2024: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών» (Ι.Ε.Α.Σ.).266.10 KB14/02/2024
Απόφαση 14/2024: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για την αγορά και μίσθωση ακινήτων από την Π.Ε. Αχαΐας καθώς και για την εκποίηση κινητών και ακινήτων της Π.Ε. Αχαΐας.256.19 KB14/02/2024
Απόφαση 15/2024: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή), για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Πράξεων του αρ. 68 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α΄21).251.67 KB14/02/2024
Απόφαση 16/2024: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή), για τη συμμετοχή τους: α) στην Περιφερειακή Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.1437/1984 (ΦΕΚ 59Α), «Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και άλλες διατάξεις» και β) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 1 του Π.Δ. 170/2003 (ΦΕΚ140Α) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχών συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του Ν.2963/2001».255.29 KB14/02/2024
Απόφαση 17/2024: Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας (τακτικού και αναπληρωτή) στην «Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2023-2027» της «ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»254.77 KB14/02/2024
Απόφαση 18/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4597/19 (Α’35).252.04 KB14/02/2024
Απόφαση 19/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) απόφασης του ΥΕΝ, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.252.36 KB14/02/2024
Απόφαση 20/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αχαΐας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής, του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για την εξέταση περιπτώσεων όπως ο καθορισμός ορίων κατοικημένων περιοχών, η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, η οριοθέτηση διαύλων κλπ., σε περιοχές αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.258.33 KB14/02/2024
Απόφαση 21/2024: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Θεμάτων ΕΔΧ Αυτοκινήτων (Ν.1437/1984), στη χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.551.69 KB14/02/2024
Απόφαση 22/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Υ.Α του ΥΕΝ και του άρθρου 2 §7 Ν. 2881/2001 (Φ.Ε.Κ. 16Α΄), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.255.83 KB14/02/2024
Απόφαση 23/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.254.90 KB14/02/2024
Απόφαση 24/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Υ.Α του ΥΕΝ και του άρθρου 2 §7 Ν. 2881/2001 (Φ.Ε.Κ. 16Α΄), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Λευκάδας.254.43 KB14/02/2024
Απόφαση 25/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής, του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για να εξετάσει αιτήματα για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Λευκάδας.254.35 KB14/02/2024
Απόφαση 26/2024: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για την αγορά και μίσθωση ακινήτων από την Π.Ε. Αιτ/νιας καθώς και για την εκποίηση κινητών και ακινήτων της Π.Ε. Αιτ/νιας.255.27 KB14/02/2024
Απόφαση 27/2024: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για την αγορά και μίσθωση ακινήτων από την Π.Ε. Ηλείας καθώς και για την εκποίηση κινητών και ακινήτων της Π.Ε. Ηλείας.256.62 KB14/02/2024
Απόφαση 28/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (LEADER) της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. » και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.».262.21 KB19/02/2024
Απόφαση 29/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Ηλείας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής, του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για να εξετάσει αιτήματα για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής και τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών των δήμων, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κατακόλου.256.42 KB19/02/2024
Απόφαση 30/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε Ηλείας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής, του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για να εξετάσει αιτήματα για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κυλλήνης.256.92 KB19/02/2024
Απόφαση 31/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Υ.Α του ΥΕΝ και του άρθρου 2 §7 Ν. 2881/2001 (Φ.Ε.Κ. 16Α΄), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης.620.30 KB19/02/2024
Απόφαση 32/2024: Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Υ.Α του ΥΕΝ και του άρθρου 2 §7 Ν. 2881/2001 (Φ.Ε.Κ. 16Α΄), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Κυλλήνης.261.04 KB19/02/2024

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.