Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Φεβρουάριος 2015 11:04

Αποφάσεις της 4ης/2015 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 09/2015: Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης ευαισθητοποίησης πολιτών για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας σε συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας629.88 KB20/02/2015
Απόφαση 10/2015: Eξέλιξη του προγράμματος του μελιταίου πυρετού των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας και προτεινόμενα μέτρα για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου προγράμματος423.29 KB20/02/2015
Απόφαση 11/2015: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου 03 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2016», προϋπολογισμού 1.500.000,00€ ως μέρους του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2014-2016» (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000) με κωδικό Έργου: 2014ΕΠ50100002/07.00 και Χρηματοδότηση από τη ΣΑΕΠ 501 / 2014, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας502.25 KB20/02/2015
Απόφαση 12/2015: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου 04 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016» προϋπολογισμού 800.000,00€ έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Π.Δ.Ε.: Συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Ε.Ο. Δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και επισκευή – συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Δ.Τ.Ε. –ΠΔΕ ετών 2014-2016 (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000) - Υποέργο 04: Συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας ΠΔΕ περιόδου 2015-2016 - Εργολαβία: 01: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της Π.Δ. Ε. περιόδου 2015-2016» - Προϋπολογισμός έργου: 800.000,00€ (με Φ.Π.Α.) - Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501/2014 - Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002/07.00/04.01461.46 KB20/02/2015
Απόφαση 13/2015: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων στη γέφυρα Χάνι Μπανιά» στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 § δ του Ν.3669/08423.93 KB20/02/2015
Απόφαση 14/2015: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης πέντε (5) υποέργων συντήρησης Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ως μέρος του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτωλ/νιας έτους 2013-2014», σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν.3669/08454.05 KB20/02/2015
Απόφαση 15/2015: Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθετήσεων και αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρων και ποταμών της Π.Ε. Αχαΐας» προϋπολογισμού 300.000,00€ με κωδικό χρηματοδότησης 2013ΜΠ00100000, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005361.46 KB20/02/2015
Απόφαση 16/2015: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης οκτώ (8) έργων συντήρησης - αποκατάστασης Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν.3669/08366.54 KB20/02/2015
Απόφαση 17/2015: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Σήμανση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο. Δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας, προϋπολογισμού 310.000,00€ με κωδικό χρηματοδότησης 2014ΚΑΠ0605001, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν.3669/08361.37 KB20/02/2015
Απόφαση 18/2015: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο "Θολούρα" του Δήμου Αιγιαλείας» της Π.Ε. Αχαΐας, προϋπολογισμού 100.000,00€ με κωδικό χρηματοδότησης 2014ΕΠ00100023, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. (α) του Ν. 3669/08282.34 KB20/02/2015
Απόφαση 19/2015: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης τριών (3) έργων του Ν.3669/2008 και έγκριση διαδικασίας ανάθεσης μιας μελέτης του Ν.3316/2005 της Π.Ε. Ηλείας, χρηματοδοτούμενα από τους ΚΑΠ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων332.92 KB20/02/2015
Απόφαση 20/2015: Έγκριση τρόπου ανάθεσης τεσσάρων υποέργων του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας ετών 2014 -2016» που έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ 2014ΕΠ50100001 καθώς και ενός υποέργου της ΣΑΕΠ 0018 (ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013) της Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα με το Ν.3669/2008343.28 KB20/02/2015
Απόφαση 21/2015: Έγκριση διαδικασίας προκαταβολών για την πληρωμή έργων/μελετών της 2ης τροποποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2014 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι την έγκριση του επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2015376.10 KB20/02/2015
Απόφαση 22/2015: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 188/24-11-2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων για το χειρισμό μηχανημάτων έργου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας»324.00 KB20/02/2015
Απόφαση 23/2015: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 224/28-12-2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ με θέμα: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π. Ε. Αχαΐας της ΠΔΕ και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας σε πετρελαιοειδή και λιπαντικά, για την κάλυψη των αναγκών τους για το έτος 2015425.84 KB20/02/2015
Απόφαση 24/2015: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 148/16-10-2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σχετικά με «Εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφοράς χρηματικών ποσών»434.66 KB20/02/2015
Απόφαση 25/2015: Ορισμός τόπου διεξαγωγής επόμενης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου σε άλλη πόλη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκτός της έδρας291.96 KB20/02/2015
Απόφαση 26/2015: Επικύρωση πρακτικών της 21ης/2014, 22ης/2014, 23ης/2014, 24ης/2014, 25ης/2014, 1ης/2015 και 2ης/2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας274.60 KB20/02/2015