Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2016 10:45

Αποφάσεις της 3ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 7/2016: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος» των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου821.83 KB03/03/2016
Απόφαση 8/2016: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Αιτωλοακαρνανία» των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας815.16 KB03/03/2016
Απόφαση 9/2016: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Άρτα - Πρέβεζα» των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας815.35 KB03/03/2016
Απόφαση 10/2016: Έγκριση υλοποίησης συνδιοργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20160.98 MB29/02/2016
Απόφαση 11/2016: Πρόσληψη τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2016877.50 KB29/02/2016
Απόφαση 12/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ - ΟΡΙΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ)» (Κ.Ε. 2012ΕΠ00100014, προϋπολογισμός: #3.046.164,85€#) της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τον τίτλο του υποέργου 4 χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του311.67 KB26/02/2016
Απόφαση 13/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ – ΑΙΓΙΟ)» (Κ.Ε. 2012ΕΠ00100013, προϋπολογισμός: #3.004.570,27€#) της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προς τον τίτλο του υποέργου 4 χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του307.04 KB26/02/2016
Απόφαση 14/2016: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ: «Βελτιώσεις-Αποκαταστάσεις στην ΠΕΟ Πατρών-Κορίνθου τμήμα Αίγιο-όρια Ν.Αχαΐας», Κωδικός Έργου: 2012ΕΠ00100014, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ: 3.046.164,85 €, Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 001/2012 - Υποέργο 04: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου στον οικισμό ΔΙΑΚΟΠΤΟ του Δήμου Αιγιαλείας και συνδέσεις στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ όλων των νέων δικτύων της εργολαβίας "Εργασίες συντήρησης στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου (Τμήμα Αίγιο - όρια Νομού Αχαΐας)"» Προϋπολογισμού: 30.000,00€390.20 KB26/02/2016
Απόφαση 15/2016: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ: «Βελτιώσεις - Αποκαταστάσεις στην ΠΕΟ Πατρών-Κορίνθου τμήμα Πάτρα - Αίγιο», Κωδικός Έργου: 2012ΕΠ00100013, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ: 3.004.570,27 €, Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 001/2012, Υποέργο 04: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ στον οικισμό ΛΑΜΠΙΡΙ του Δήμου Αιγιαλείας και συνδέσεις στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ όλων των νέων δικτύων της εργολαβίας "Εργασίες συντήρησης στην Π.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου (Τμήμα Πάτρα – Αίγιο)"», Προϋπολογισμού: 30.000,00€389.51 KB26/02/2016
Απόφαση 16/2016: Έγκριση τρόπου διεξαγωγής δημοπρασιών έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας με ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν. 3669/08400.40 KB26/02/2016
Απόφαση 17/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών και λιπαντικών για ένα έτος από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού έως 236.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.447.53 KB26/02/2016