Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2016 13:41

Αποφάσεις της 5ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 21/2016: Απολογισμός Τουριστικής Προβολής περιόδου 2012-2015 και σχεδιασμός για την προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περιόδου 2016-2017520.67 KB18/03/2016
Απόφαση 22/2016: Έγκριση πρότασης προένταξης και χρηματοδότησης έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Περίφραξης για την προστασία των κτιρίων της Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών», π/υ: 1.300.000,00€ στο Εθνικό σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2016327.32 KB18/03/2016
Απόφαση 23/2016: Έγκριση σύναψης προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και των Εργαστηρίων Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (εΠΣΔΕΝ), Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υποστήριξη του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός θεσμικού και τεχνολογικού πλαισίου για την ανάπτυξη Ιατρικών – Τουριστικών Προϊόντων σε Εθνικό Επίπεδο420.74 KB18/03/2016
Απόφαση 24/2016: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του πρώτου υποέργου(1.01): «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Π.Ε. Ηλείας ετών 2015-2016» προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016», με Κ.Ε: 2015ΕΠ50100001, συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (με ΦΠΑ)311.81 KB18/03/2016
Απόφαση 25/2016: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του δεύτερου υποέργου (1.02): «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αχελώου Π.Ε. Αιτ/νιας ετών 2015-2016» προϋπολογισμού 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016», με Κ.Ε: 2015ΕΠ50100001, συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (με ΦΠΑ)312.18 KB18/03/2016
Απόφαση 26/2016: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του τρίτου υποέργου (1.03): «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Νέδα Π.Ε. Ηλείας ετών 2015-2016» προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2015-2016», με Κ.Ε: 2015ΕΠ50100001, συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (με ΦΠΑ)312.24 KB18/03/2016
Απόφαση 27/2016: Έγκριση του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων3.93 MB18/03/2016
Απόφαση 28/2016: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας της καταβολής του Τέλους Επιτηδεύματος του Ν.3986/2011, ύψους μέχρι Χιλίων Πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων προσαυξήσεων, της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης ΝΕΠΑ Αχαΐας για την περίοδο 2011-2013 και μέχρι τη λύση και εκκαθάριση της870.75 KB17/03/2016
Απόφαση 29/2016: Τροποποίηση της υπ. αριθ. 20/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τον τίτλο του υποέργου με αύξοντα αριθμό (2): Συντήρηση-οδική ασφάλεια Επαρχιακού οδικού δικτύου των Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Ζαχάρως ετών 2015-2016, προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α του έργου «Συντήρηση – οδική ασφάλεια επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας ετών 2014-2016» (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014) στο ορθό «Συντήρηση-οδική ασφάλεια Επαρχιακού οδικού δικτύου των Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας, Πηνειού και Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ν. Ηλείας ετών 2015-2016», προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.677.70 KB17/03/2016