Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2016 13:24

Αποφάσεις της 10ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 59/2016: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακό Σύμβουλο κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010392.71 KB10/06/2016
Απόφαση 60/2016: Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας0.96 MB13/06/2016
Απόφαση 61/2016: Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙAΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000218, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 -2020»888.17 KB13/06/2016
Απόφαση 62/2016: Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000168, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»1.03 MB13/06/2016
Απόφαση 63/2016: Έγκριση αποδοχής και υλοποίησης της Πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙAΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000150, η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»1.16 MB13/06/2016
Απόφαση 64/2016: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 122/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 20161.43 MB13/06/2016
Απόφαση 65/2016: Ανάκληση της αριθ. 36/23.03.2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα “Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας για την διενέργεια διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (από 01.09.2016 έως 31.08.2017 με δικαίωμα παράτασης του συμβατικού αντικειμένου έως τρείς μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί ο επόμενος διαγωνισμός)”1.04 MB13/06/2016
Απόφαση 66/2016: Ανάκληση της υπ’ αριθμό 37/23.03.2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα “Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας για την διενέργεια διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (από 01.09.2016 έως 31.08.2017 με δικαίωμα παράτασης του συμβατικού αντικειμένου έως τρείς μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί ο επόμενος διαγωνισμός786.65 KB13/06/2016
Απόφαση 67/2016: Ανάκληση της υπ' αριθμό 38/23.03.2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα "Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας για την διενέργεια διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (από 01.09.2016 έως 31.08.2017 με δικαίωμα παράτασης του συμβατικού αντικειμένου έως τρεις μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί ο επόμενος διαγωνισμός)"442.70 KB10/06/2016
Απόφαση 68/2016: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών504.10 KB10/06/2016
Απόφαση 69/2016: Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΩΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2017-2018» π/υ: 1.300.000,00€ επαναλαμβανόμενων δράσεων στη ΣΑΕΠ 501 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2016402.35 KB10/06/2016
Απόφαση 70/2016: Έγκριση πρότασης απένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», π/υ: 1.286.480,00€ (Κ.Ε. 2015ΕΠ00100018) από τη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ318.60 KB10/06/2016
Απόφαση 71/2016: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ», π/υ: 1.286.480,00€ στο Εθνικό σκέλος (ΣΑΕΠ 001) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2016317.75 KB10/06/2016
Απόφαση 72/2016: Χαρακτηρισμός Αστικής Περιοχής Αντιρρίου, Κάτω Αφροξυλιά, Κάτω Δάφνη και Ρίζα και συγκεκριμένα μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων Αφροξυλιάς (όπου βρίσκεται και η Κάτω Αφροξυλιά), Δάφνης (όπου βρίσκεται και η Κάτω Δάφνη), Αντιρρίου και Μακύνειας (όπου βρίσκεται και η Ρίζα), του Δήμου Ναυπακτίας333.28 KB10/06/2016
Απόφαση 73/2016: Έγκριση α) για Τροποποίηση του τίτλου του έργου της ΣΑΕΠ 401 από «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Κουνινάς, Σελινούντα και οικισμών Αχλαδιά, Κ. Πτέρης Τ.Δ. Πτέρης» σε «Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Αιγίου για το έργο «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Κουνινάς, Σελινούντα και οικισμών Αχλαδιά, Κ. Πτέρης Τ.Δ. Πτέρης»» και β) όπως ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων παραμείνει στις 800.000 €, που συμπίπτει με το ποσό της αρχικής ένταξης292.64 KB10/06/2016