//
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2016 14:14

Αποφάσεις της 17ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 110/2016: Συζήτηση για την εξέλιξη του έργου της οδού Πατρών- Πύργου και τους κινδύνους μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος μετά την πρόσφατη αναβολή του διαγωνισμού για το Δ' Τμήμα (Βάρδα-Κυλλήνη) της Ολυμπίας Οδού408.23 KB30/09/2016
Απόφαση 111/2016: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού4.36 MB30/09/2016
Απόφαση 112/2016: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας5.24 MB30/09/2016
Απόφαση 113/2016: Έγκριση προένταξης τριών (3) νέων έργων, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΠΕ Ηλείας χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π, το Πρόγραμμα Δ.Ε και Ταμειακά υπόλοιπα Π.Ε Ηλείας865.13 KB30/09/2016
Απόφαση 114/2016: Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης προμήθειας ελαστικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 2014ΕΠ50100004) εργολαβία 05.02675.16 KB30/09/2016
Απόφαση 115/2016: Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης προμήθειας ελαστικών και ηλεκτρολογικού υλικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 2014ΕΠ50100002) εργολαβίες 05.06 και 01.04862.14 KB30/09/2016
Απόφαση 116/2016: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) έργου, με την προβλεπόμενη ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) και σύμφωνα με το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ Α26) και την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την ανάθεση μιας μελέτης με ανοικτή διαδικασία των άρθρων 27 και 86 του Ν.4412/2016. Επίσης μια μελέτη με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016710.70 KB30/09/2016
Απόφαση 117/2016: Έγκριση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας305.75 KB30/09/2016
Απόφαση 118/2016: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (17 ατόμων) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας από 24-10-2016, προκειμένου να εκτελεστούν έργα διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων, καθαρισμού αυλακών, ρεμάτων και χειμάρρων, καθώς και των χαντακιών αποστράγγισης και απορροής ομβρίων υδάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποφυγή πλημμυρών, και η ομαλή λειτουργία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας324.76 KB30/09/2016
Απόφαση 119/2016: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών δίμηνης απασχόλησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας357.50 KB30/09/2016
Απόφαση 120/2016: Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας344.94 KB30/09/2016
Απόφαση 121/2016: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης ενός (1) έργου με θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και καταπολέμηση Πληθυσμού Κωνωπωειδών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ετών 2017-2018312.93 KB30/09/2016
Απόφαση 122/2016: Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες για τη μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της αριθ.24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. (Β' Δρομολόγιο)355.83 KB30/09/2016
Απόφαση 123/2016: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας της καταβολής του Τέλους Επιτηδεύματος του Ν.3986/2011, ύψους μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων προσαυξήσεων, της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αχαΐας για το οικονομικό έτος 2013 και μέχρι τη λύση και εκκαθάριση της434.56 KB30/09/2016
Απόφαση 124/2016: Επικύρωση πρακτικών της 12ης/2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας256.55 KB30/09/2016