Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2016 21:48

Αποφάσεις της 23ης/2016 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 158/2016: Έγκριση 3ης τροποποίηση του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2016 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και έγκριση πληρωμής έργων/μελετών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την κατάρτιση του Επενδυτικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 με τη διαδικασία των προκαταβολών2.63 MB30/12/2016
Απόφαση 159/2016: Έγκριση αποδοχής πράξης, τροποποίηση – συμπλήρωση ετήσιου προγράμματος προμηθειών 2017, αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης σύναψης σύμβασης και διαδικασία προμήθειας: «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας » με κωδικό ΟΠΣ 5002678 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»440.02 KB30/12/2016
Απόφαση 160/2016: α) Αποδοχή αποφάσεων ένταξης των πράξεων: 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» αριθμ. απόφ. 4725/31/10/2016 (ΑΔΑ: 6ΔΚΧ7Λ6-ΝΒΟ) και 2. «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» αριθ. απόφ. 5153/23/11/2016 (ΑΔΑ: ΨΘΛΨ7Λ6-ΒΜΕ) και β) Έγκριση τρόπου διεξαγωγής δημοπρασιών των εξής έργων: 1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ: 2016 ΕΠ 00110083) και 2)ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ: 2016ΕΠ00110092), της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016(Α' 147)437.63 KB30/12/2016
Απόφαση 161/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014 - 2016 (σε συνέχεια π.κ. 2013ΕΠ00100014)», με Κ.Α. 2014ΕΠ50100001 και προϋπολογισμό #12.000.000,00 €# της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ με: α) τροποποίηση του τίτλου του έργου χωρίς καμία μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, β) μείωση του προϋπολογισμού των πέντε (5) ενταγμένων υποέργων του και γ) ένταξη τριών (3) νέων υποέργων762.27 KB04/01/2017
Απόφαση 162/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014 -2016 (σε συνέχεια π.κ. 2013ΕΠ00100013) με Κ.Α. 2014ΕΠ50100000 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό: #13.000.000,00 €# της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ με: α) τροποποίηση του τίτλου του έργου χωρίς καμία μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, β) τροποποίηση των τίτλων δύο (2) υποέργων του έργου, γ) μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των υποέργων του που έχουν συμβασιοποιηθεί και δ) ένταξη πέντε (5) νέων υποέργων.770.28 KB04/01/2017
Απόφαση 163/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100010)» μα Κ.Α. 2014ΕΠ50100004 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό #12.620.000,00 €# της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ χωρίς καμία μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του με: α) μείωση προϋπολογισμού δεκατεσσάρων (14) ενταγμένων υποέργων και β) ένταξη επτά (7) νέων υποέργων. 719.50 KB04/01/2017
Απόφαση 164/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100000)» με Κ.Α. 2014ΕΠ50100002 και εγκεκριμένου προϋπολογισμού #16.380.000,00 €# της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.841.17 KB04/01/2017
Απόφαση 165/2016: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης νέας μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΟΥ (4χλμ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΚΙΣΤΑΣ)» Π/Υ: 50.000,00 € στη ΣΑΜΠ 001 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. έτους 2016.705.18 KB04/01/2017
Απόφαση 166/2016: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τίτλου της μελέτης από: «Μελέτη Αντιπλημμυρικών έργων και οριοθέτηση ποταμού Ευήνου από τις εκβολές του έως τη ΧΘ 12+000 δυτικά του οικισμού Περιθώριο συνολικού μήκους 12 χλμ.» (Κ.Α. 2015ΜΠ00100005, προϋπολογισμός: #600.000,00€#) σε «Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων και Οριοθέτηση κατά τμήματα του ποταμού Ευήνου από τις εκβολές του έως τον οικισμό Παραδείσι» (Κ.Α. 2015ΜΠ00100005, προϋπολογισμός: #600.000,00€#) στη ΣΑΜΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2016677.64 KB04/01/2017
Απόφαση 167/2016: Έγκριση Πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε (έδρα) και Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 13 παρ. 3 και 5 ν.4194/2013) όπως ισχύει440.41 KB30/12/2016
Απόφαση 168/2016: Έγκριση εργασιών προγράμματος δακοκτονίας 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας345.42 KB30/12/2016
Απόφαση 169/2016: Έγκριση αναγκαιότητας εφαρμογής του Προγράμματος Δολωματικών Ψεκασμών Δακοκτονίας 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας καθώς και των όλων διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή διενέργειά του297.56 KB30/12/2016
Απόφαση 170/2016: Έγκριση αναγκαιότητας εφαρμογής του προγράμματος Δακοκτονίας 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας292.42 KB30/12/2016
Απόφαση 171/2016: Έγκριση ΣΤ’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2016432.05 KB30/12/2016
Απόφαση 172/2016: Έγκριση ανοίγματος νέων τραπεζικών λογαριασμών στην ταμειακή διαχείριση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την τήρηση των ταμειακών διαθεσίμων των δύο Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, λόγω ενοποίησης της ταμειακής υπηρεσίας με την τροποποίηση του οργανισμού της Π.Δ.Ε.478.13 KB30/12/2016
Απόφαση 173/2016: Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες για τη μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της αριθ. 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. (Γ' Δρομολόγια).367.08 KB30/12/2016
Απόφαση 174/2016: Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια διαδικασιών προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., έδρας και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έτους 2017 ποσού μέχρι 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ384.33 KB30/12/2016
Απόφαση 175/2016: Επικύρωση πρακτικών 17ης/2016 και 18ης/2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας248.27 KB30/12/2016