Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 01 Μάρτιος 2017 17:44

Αποφάσεις της 4ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 24/2017: Έγκριση ετησίου Σχεδίου Δράσης Πρόληψης-Ενημέρωσης-Προαγωγής Υγείας για το έτος 20171.15 MB01/03/2017
Απόφαση 25/2017: Έγκριση Σχεδίου δράσης Αθλητικών–Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2017872.28 KB01/03/2017
Απόφαση 26/2017: Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της ΠΔΕ ως «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017 - EER 2017» - Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» ως συντονιστή και εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειάρχη για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων1.42 MB01/03/2017
Απόφαση 27/2017: Τροποποίηση της υπ' αριθ.167/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε (έδρα) και Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 13 παρ. 3 και 5 ν.4194/2013)1.14 MB01/03/2017
Απόφαση 28/2017: Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περιόδου 2017-20182.01 MB01/03/2017
Απόφαση 29/2017: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης της υπ' αριθμ. 164/28-12-2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100000)» με Κ.Α. 2014ΕΠ50100002 και εγκεκριμένου προϋπολογισμού #16.380.000,00€# της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του812.14 KB01/03/2017
Απόφαση 30/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του νέου έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών από ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Ήλιδας το 2016», Π/Υ: 1.990.200€ στη ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017669.63 KB01/03/2017
Απόφαση 31/2017: Έγκριση πρότασης αύξησης προϋπολογισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ Δ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ» με Κ.Α. 2011ΕΠ00100001 και εγκεκριμένου προϋπολογισμού #2.476.898,60€# της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017798.29 KB01/03/2017
Απόφαση 32/2017: Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης (Smart Specialisation Creative Districts) – CREADIS3» στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας838.97 KB01/03/2017
Απόφαση 33/2017: Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου "Rur@l SMEs: Policies to develop entrepreneurship and innovative SMEs in rural areas" (Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές) στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»400.23 KB02/03/2017
Απόφαση 34/2017: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100000)» με Κ.Α. 2014ΕΠ50100002 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό #16.380.000,00€# της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 με: α)αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου κατά #35.500.000,00 €#, β) μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού πέντε εργολαβιών στο ύψος των συμβάσεών τους και γ) ένταξη συνολικά δώδεκα (12) νέων εργολαβιών522.00 KB03/03/2017
Απόφαση 35/2017: Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 127/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2017501.77 KB02/03/2017
Απόφαση 36/2017: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του νέου έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Υποδομών Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης από τις φυσικές καταστροφές της 8ης και 9ης Σεπτεμβρίου 2016» στη ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017369.99 KB02/03/2017
Απόφαση 37/2017: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του νέου έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Ερύμανθου», Π/Υ 2.299.011,49 ευρώ, στη ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017358.21 KB02/03/2017
Απόφαση 38/2017: Έγκριση πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του νέου έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλοι) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ – 2016, Π/Υ:531.910,56 ευρώ στη ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017404.52 KB02/03/2017
Απόφαση 39/2017: Τροποποίηση της υπ αριθ. 48/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»366.81 KB02/03/2017
Απόφαση 40/2017: Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συναφή με αυτές που τις έχουν δοθεί με το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία θα εγκρίνει και θα αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσματος ανάθεσης δρομολογίων, κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με πλήρη διαφάνεια και κάθε δυνατή δημοσιότητα, για τα οποία δρομολόγια με αιτιολογημένη απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων κατά τις διατάξεις της ΚΥΑ 32807/2014 (ΦΕΚ.2375Β’) για την πραγματοποίησή τους με ιδιώτες μεταφορείς409.95 KB03/03/2017