Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2017 10:29

Αποφάσεις της 6ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 43/2017: Συγκρότηση της Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας959.98 KB30/03/2017
Απόφαση 44/2017: Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»804.17 KB03/04/2017
Απόφαση 45/2017: Έγκριση αποδοχής χαρακτηρισμού ως Εθνικής Οδού και ένταξή της στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο της χώρας της: «Συνδετήρια οδός της Μικρής Περιμετρικής Πατρών (Μ.Π.Π.) με την Ευρεία Παράκαμψη Πατρών (Ε.Π.Π.), μέσω της διάνοιξης και κατασκευής νέου ανισόπεδου κόμβου Κ3 Συχαινών, στην Ε.Π.Π.»745.98 KB29/03/2017
Απόφαση 46/2017: Έγκριση αποδοχής χαρακτηρισμού ως Εθνικής Οδού και ένταξή της στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο της χώρας της: «Νέας συνδετήριας οδού από τον Κόμβο Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών(Ε.Π.Π.) έως την Ε.Ο. Πατρών –Τριπόλεως (Ε.Ο. 33) στην περιοχή Λαμπραίικα»662.07 KB29/03/2017
Απόφαση 47/2017: Έγκριση αποδοχής απόφασης ένταξης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα»-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Δράση 7.b.1.1.b: Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν το δίκτυο ΔΕΔ-Μ με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα» (ΑΔΑ: 6ΘΕΦ7Λ6-ΥΘ1), της πράξης: «Συνδετήρια οδός της Μικρής Περιμετρικής Πατρών (Μ.Π.Π.) με την Ευρεία Παράκαμψη Πατρών (Ε.Π.Π.), μέσω της διάνοιξης και κατασκευής νέου ανισόπεδου κόμβου Κ3 Συχαινών, στην Ε.Π.Π.» Συνολικού Προϋπολογισμού Πράξης: 12.950.000,00€791.92 KB29/03/2017
Απόφαση 48/2017: Έγκριση αποδοχής απόφασης ένταξης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα»-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Δράση 7.b.1.1.b: Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν το δίκτυο ΔΕΔ-Μ με αστικά, παραγωγικά, τουριστικά και πολιτιστικά κέντρα» (ΑΔΑ: 6ΘΕΦ7Λ6-ΥΘ1), της πράξης: «Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετήριας οδού από τον Κόμβο Κ7 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών(Ε.Π.Π.) έως την Ε.Ο. Πατρών –Τριπόλεως (Ε.Ο. 33) στην περιοχή Λαμπραίικα».Συνολικού Προϋπολογισμού Πράξης: 8.025.000,00€623.73 KB29/03/2017
Απόφαση 49/2017: Έγκριση Β' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017762.17 KB29/03/2017
Απόφαση 50/2017: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΣΕΛΛΑ - ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ» ΠΡΟΥΠ: 3.400.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016794.97 KB30/03/2017
Απόφαση 51/2017: Έγκριση τρόπου ανάθεσης των έργων: α)«Αποκατάσταση ζημιών κτιρίου για την στέγαση Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας "Σωσίπολις"» προϋπ/σμού 430.000€, με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και β) «Επισκευή μιας αποθήκης του κτιρίου αποθηκών πρώην ΑΣΟ στην πόλη του Πύργου για δημιουργία τροφοαποθήκης Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας» προϋπ/σμού 38.500€ με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 95 του ως άνω νόμου671.96 KB30/03/2017
Απόφαση 52/2017: Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο 7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς, που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 31 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 2017 στην Αθήνα δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000ευρώ πλέον Φ.Π.Α.709.99 KB29/03/2017
Απόφαση 53/2017: Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον Πνευματικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικείας Βυζαντινής Χορωδίας "ΠΑΝΥΜΝΗΤΟΣ" μουσικού αναλογίου με θέμα «ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2017, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 600,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και θα αφορά την ενοικίαση του χώρου685.17 KB30/03/2017
Απόφαση 54/2017: Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 127/2016, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 35/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2017»812.37 KB30/03/2017
Απόφαση 55/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων της παρ. 5 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 263.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ1.09 MB30/03/2017
Απόφαση 56/2017: Τροποποίηση της 16/22-02-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: με θέμα: «Έγκριση τρόπου διεξαγωγής δημοπρασιών έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας με ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. α του Ν. 3669/08»880.58 KB30/03/2017
Απόφαση 57/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Δ.Ε.-Π.Ε. Αχαΐας στο τριήμερο εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας «ο Άγιος Νικόλαος», μέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»819.60 KB30/03/2017
Απόφαση 58/2017: Έγκριση ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου «"MEDCYCLETOUR: Mediterranean cycle route for sustainable Coastal Tourism" (Μεσογειακές Ποδηλατικές Διαδρομές για βιώσιμο παραθαλάσσιο τουρισμό)» στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης»726.30 KB30/03/2017
Απόφαση 59/2017: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16858.10 KB30/03/2017
Απόφαση 60/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του συνολικού ποσού των 10.454,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ. για τη σύναψη σύμβασης με την αποκλειστική αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελλάδα, των τριών αναλυτών μέτρησης σωματιδίων BAM 1020 που είναι εγκατεστημένοι στους δύο σταθμούς της ΠΔΕ399.08 KB30/03/2017
Απόφαση 61/2017: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός έργου με τρία υποέργα και επιπλέον ενός έργου που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 501 με την προβλεπόμενη ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016383.09 KB30/03/2017
Απόφαση 62/2017: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης τεσσάρων (4) έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16442.74 KB30/03/2017
Απόφαση 63/2017: Ορισμός δύο (2) αιρετών εκπροσώπων της Π.Δ.Ε. - Π.Ε. Αχαΐας, (ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού εκπροσώπου), για την συγκρότηση της Επιτροπής α) του άρθρου 1 παρ. 1γ του Π.Δ. 23/2000, «περί χαρακτηρισμού του χώρου ως πολυσύχναστου ή μη, για να θεωρηθεί ή όχι ως λουτρική εγκατάσταση για το έτος 2017», και β) του άρθρου 35 του υπ' αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β'/1999) για να εξετάσει ζητήματα που αφορούν την εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής για το έτος 2017, σε περιοχές αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας373.39 KB30/03/2017
Απόφαση 64/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια τροφίμων, που θα καλύψουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Ηλείας συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 155.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ592.45 KB30/03/2017
Απόφαση 65/2017: Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) και λιπαντικών για το έτος 2017 συνολικού ποσού 272.460,20 ευρώ με Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών Α) των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας με το ποσό των 207.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Β) των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αιτωλ/νιας ήτοι του 1) ΕΦΚΑ – Α' Υποκ/μα Μισθωτών Αιτωλ/νιας (Αγρινίου) και για ποσό 1.343,70 με Φ.Π.Α., 2) του ΕΦΚΑ – Γ' Υποκ/μα Μισθωτών Αιτωλ/νιας (Μεσολογγίου) και για ποσό 1.343,70 με Φ.Π.Α., και Γ) του Ο.Α.Ε.Δ. για ποσό 62.272,80 ευρώ με Φ.Π.Α.543.49 KB30/03/2017
Απόφαση 66/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Π. Ε. Αχαΐας στην έκθεση 7ο P.M.S (Patras Motor Show) που διοργανώνεται από την ΦΙΛ. Μ.Π.Α (Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού) και θα διεξαχθεί στις 16 έως 18 Ιουνίου 2017 στo Mόλο της Αγ. Νικολάου, στην Πάτρα, μέχρι του ποσού των 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.415.84 KB30/03/2017
Απόφαση 67/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια πετρελαιοειδών για το έτος 2017, για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Ηλείας προϋπολογισμού έως 134.826,65€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ416.75 KB30/03/2017
Απόφαση 68/2017: Έγκριση υποβολής προτάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Med 2014-2020 (2η Πρόσκληση)516.61 KB30/03/2017
Απόφαση 69/2017: Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης με εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης, κατανομής και διανομής νωπών προϊόντων(κρεάτων και οπωροκηπευτικών), από την Π.Δ.Ε., στους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Αχαΐας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους», με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν συλλογής προσφορών ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέχρι του ποσού των 20.000.00€ με Φ.Π.Α.357.46 KB30/03/2017
Απόφαση 70/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διαδικασίας διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού, που θα καλύψουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Ηλείας συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 127.550,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ617.42 KB30/03/2017
Απόφαση 71/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αχαΐας και συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας, στην έκθεση με τίτλο «ACHAIA FEST – ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, στις 11 έως και την 15 Μαΐου 2017, θα είναι μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ387.31 KB05/04/2017
Απόφαση 72/2017: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου: «Ανακατασκευή μανδρότοιχου Ι.Ν Αγίου Αθανασίου Πύργου» ΠΡΟΥΠ: 100.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών354.42 KB30/03/2017
Απόφαση 73/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος - Π. Ε. Αχαΐας στη διοργάνωση του αγώνα «Panachaiko Trail 2017», στις 7 Μαΐου 2017, από την «Πολιτιστική Δράση Δ.Ε. Βραχναιΐκων», έως του ποσού των 1.300€ συμπ. ΦΠΑ400.99 KB30/03/2017
Απόφαση 74/2017: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 35 του υπ' αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β'/1999) στο Λιμεναρχείο Κατακόλου Π.Ε. Ηλείας380.20 KB30/03/2017
Απόφαση 75/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Δ.Ε.-Π.Ε. Αχαΐας στις εκδηλώσεις «Εν Συρμώ 2017 - The Art Train», μέχρι του ποσού των 2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ407.33 KB30/03/2017
Απόφαση 76/2017: Έγκριση δίμηνης παράτασης της σύμβασης ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Αχαΐας με την ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού385.12 KB30/03/2017
Απόφαση 77/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης έκτακτου καθαρισμού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της έδρας μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης ετησίων συμβάσεων με τη διαδικασία δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέχρι του ποσού των 5.132,82€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, από τον προϋπολογισμό έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας370.26 KB30/03/2017