Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Μάιος 2017 13:29

Αποφάσεις της 8ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 84/2017: Έγκριση ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων4.61 MB08/05/2017
Απόφαση 85/2017: Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 50/28-03-2017 απόφασης του Περιφερειακού . Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του Υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ-ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΕΠΙΚ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΣΕΛΛΑ- ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ» προϋπολογισμού 3.400.000,00 € μετά του Φ.Π.Α. με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών748.22 KB05/05/2017
Απόφαση 86/2017: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του τρόπου ανάθεσης ενός (1) έργου, χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ 571, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκύκλιου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών722.75 KB05/05/2017
Απόφαση 87/2017: Συμπλήρωση της υπ' αριθμό 127/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 35/2017 και 54/2017 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2017801.23 KB05/05/2017
Απόφαση 88/2017: Έγκριση Δ' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20171.03 MB05/05/2017
Απόφαση 89/2017: Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Πρόληψης, Ενημέρωσης και Προαγωγής Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2017 και Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων1.17 MB05/05/2017
Απόφαση 90/2017: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.61/28.3.2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε με θέμα: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός έργου με τρία υποέργα και επιπλέον ενός έργου που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 501 με την προβλεπόμενη ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016407.17 KB05/05/2017
Απόφαση 91/2017: Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων δρομολογίων, με ιδιώτες μεταφορείς, για τη μεταφορά των μαθητών δημοσίου σχολείου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017480.86 KB05/05/2017
Απόφαση 92/2017: Εξουσιοδότηση του κ.Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για υπογραφή από κοινού με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ηλείας της λύσης της, από 20/10/2015, σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκ/ση κατολίσθησης στην ΧΘ 17+150 - 17+300 της επαρχ. οδου Κρέστενα – Μπαρακίτικα» Αναδόχου ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΤΕ Προϋπολογισμού μελέτης : 1.330.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ.2α και παρ.7 του Ν.3669/08 καθώς και την με ΑΠ 93213/357/10-4-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας372.16 KB05/05/2017
Απόφαση 93/2017: Έγκριση πρόσληψης δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας371.97 KB05/05/2017
Απόφαση 94/2017: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας457.39 KB05/05/2017
Απόφαση 95/2017: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση άμεσων και επειγουσών αναγκών δίμηνης απασχόλησης στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας418.74 KB05/05/2017
Απόφαση 96/2017: Ορισμός τόπου της επόμενης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, εκτός της έδρας της Περιφέρειας 332.89 KB05/05/2017
Απόφαση 97/2017: Επικύρωση πρακτικών 1ης/2017, 2ης/2017, 3ης/2017, 4ης/2017 και 5ης /2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας593.16 KB05/05/2017