Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Ιούνιος 2017 12:05

Αποφάσεις της 11ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 110/2017: Έγκριση Επικαιροποίησης Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 20174.60 MB20/06/2017
Απόφαση 111/2017: Έγκριση Πρότασης Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 20171.99 MB21/06/2017
Απόφαση 112/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του νέου έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Σ.Ο. ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ», Π/Υ: 7.900.000,00€ στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017637.08 KB20/06/2017
Απόφαση 113/2017: Έγκριση της πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του νέου έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Καταστήματος Δ.Ε. Φαρρών (Β' Φάση)», Π/Υ: 140.000,00€ στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017623.07 KB20/06/2017
Απόφαση 114/2017: Τροποποίηση της αριθ. 76/30-06-2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:6ΟΦΙ7Λ6-ΧΡ8), περί έγκρισης τρόπου διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ», (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ: 2012ΕΠ001000026) της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016422.17 KB20/06/2017
Απόφαση 115/2017: Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης των εργολαβιών: 01.03 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΚΑΕ 1511) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (σε συνέχεια του π.κ.: 2013ΕΠ00100000), 01.04 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (σε συνέχεια του π.κ.: 2013ΕΠ00100000), 05.04 «Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ 1321) αυτοκινήτων - μηχανημάτων, περιόδου 2017-2018», 05.05 «Προμήθεια θερινού και χειμερινού ρουχισμού (Ένδυση – Υπόδηση), περιόδου 2017-2018», 05.06 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, περιόδου 2017-2018» , 05.08 «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος, περιόδου 2017-2018», της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 2014ΕΠ50100002)366.75 KB20/06/2017
Απόφαση 116/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνής) της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, για την σύναψη ετήσιας σύμβασης από την υπογραφή της για την «προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας (Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών "Η ΕΛΠΙΔΑ"», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 207.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.396.04 KB20/06/2017
Απόφαση 117/2017: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακούς Συμβούλους κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010663.18 KB21/06/2017