Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 08 Αύγουστος 2017 13:01

Αποφάσεις της 14ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 136/2017: Έγκριση ανάληψης της οικονομικής υπηρεσίας του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» - κατά το μέρος που απαιτείται - από την Δ/νση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Δ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017)943.65 KB16/08/2017
Απόφαση 137/2017: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακό Σύμβουλο κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010570.95 KB08/08/2017
Απόφαση 138/2017: Έγκριση πρότασης ένταξης για την επιπλέον χρηματοδότηση του έργου «Επισκευή – αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας», κατά το ποσό των 1.049.272,01€ στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2017743.43 KB16/08/2017
Απόφαση 139/2017: Έγκριση τρόπου ανάθεσης τριών έργων και μίας μελέτης/υπηρεσίας κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών776.42 KB16/08/2017
Απόφαση 140/2017: Έγκριση πρόσληψης δύο (2) δικηγόρων με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε (έδρα: Πάτρα) και Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Ηλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 43 ν.4194/2013) όπως ισχύει783.45 KB16/08/2017
Απόφαση 141/2017: Έγκριση τρόπου ανάθεσης εργασιών /υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός Τάφρων – Πρανών και Ερεισμάτων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ν. Ηλείας» που χρηματοδοτείται από τους Κ.Α.Π. της Π.Δ.Ε με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. γ του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 ) καθώς και τον ορισμό Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Πρ/νης Αρχής για την διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης της σύμβασης345.58 KB08/08/2017
Απόφαση 142/2017: Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑΛ – Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας σε υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας / Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας344.73 KB08/08/2017
Απόφαση 143/2017: Έγκριση ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, για τις καταβολές Μισθωμάτων για τη Χρήση Δημοτικών Βοσκήσιμων Γαιών374.49 KB08/08/2017
Απόφαση 144/2017: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Πύργου (συγκεκριμένα στην πόλη του Πύργου), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Πύργου, της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» το Σάββατο 19 Αυγούστου 2017, από 20.00 έως και την 05.00 της Κυριακής 20 Αυγούστου 2017360.19 KB08/08/2017