Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2017 11:09

Αποφάσεις της 17ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 157/2017: Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης της εργολαβίας: «Επισκευή – αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ΣΑΕ072 με κωδικό 2016ΣΕ07200001 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.700.000 € και από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με κωδικό 2017ΕΠ00100004 και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 1.049.272,01€.589.24 KB10/10/2017
Απόφαση 158/2017: α) Προσθήκη δράσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας ως συνδιοργανωτής στα πλαίσια της υποστήριξης διεκδίκησης των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2019 που θα κορυφωθεί στις 13 Οκτωβρίου 2017 στην πόλη Tarragona της Ισπανίας, στο Σχέδιο δράσης Αθλητικών-Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2017, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 25/23-02-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, β) Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Π.Ε. Αχαΐας ως συνδιοργανωτής στα πλαίσια της υποστήριξης διεκδίκησης των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων του 2019 που θα κορυφωθεί στις 13 Οκτωβρίου 2017 στην πόλη Tarragona της Ισπανίας, μέχρι του ποσού των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ885.15 KB10/10/2017
Απόφαση 159/2017: Έγκριση ΣΤ’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20171.05 MB10/10/2017
Απόφαση 160/2017: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης του τίτλου και αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου της ΣΑΕΠ 501 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με Κ.Α. ΣΑΕΠ2015ΕΠ50100002 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ετών 2015-2016»386.61 KB10/10/2017
Απόφαση 161/2017: Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών418.74 KB10/10/2017
Απόφαση 162/2017: Κατάταξη στην ομάδα Β1 της αθλητικής Εγκατάστασης, ιδιοκτησίας ΠΔΕ, που βρίσκεται στη θέση Βάλτος της Βορείως Έξω Αγυιάς Πατρών309.70 KB12/10/2017
Απόφαση 163/2017: Έγκριση αύξησης των ωρών εργασίας του προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, συνολικά πέντε (5) ατόμων, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας412.89 KB10/10/2017