Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 14:21

Αποφάσεις της 20ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 185/2017: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL 02)»498.80 KB06/12/2017
Απόφαση 186/2017: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL 01)»449.98 KB06/12/2017
Απόφαση 187/2017: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL 04)»476.74 KB06/12/2017
Απόφαση 188/2017: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL 08)»462.06 KB08/12/2017
Απόφαση 189/2017: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ): «1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL 05)»447.54 KB08/12/2017
Απόφαση 190/2017: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης (μείωσης) του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού στην ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, για το έτος 2017, του έργου με κωδικό 2016ΕΠ00100000: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ» στο ποσό των 600.000,00€656.08 KB29/11/2017
Απόφαση 191/2017: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του Υποέργου 1 «Αποκατάσταση βλαβών από φυσικές καταστροφές στο Ε.Ο. Δίκτυο Δήμου Ερυμάνθου» του Έργου «Αποκατάσταση βλαβών από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Ερυμάνθου» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας716.39 KB29/11/2017
Απόφαση 192/2017: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΤΕΕ (Περιφερειακό τμήμα Δυτικής Ελλάδας και Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τo «Ενεργειακό Αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας»1.21 MB29/11/2017
Απόφαση 193/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου/ων για το 2o υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 και με τίτλο: «Προμήθεια απαιτουμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων», συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00 € (με Φ.Π.Α)-181. 451,61€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής1.23 MB29/11/2017