Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2017 14:45

Αποφάσεις της 22ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 198/2017: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακό Σύμβουλο κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010658.16 KB28/12/2017
Απόφαση 199/2017: Έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση: i) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης ΚΑΙ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17» προϋπολογισμού 250.000€, και ii) του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης ΚΑΙ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 3.000.000€, στην ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017696.80 KB22/12/2017
Απόφαση 200/2017: Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου με ΚΑ 2015ΕΠ50100001 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.»749.53 KB28/12/2017
Απόφαση 201/2017: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, του έργου: «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Ευήνου, έτους 2017-2018, προϋπολογισμού 1.500.000,00€, κωδικός Έργου: 2015ΕΠ50100001942.98 KB28/12/2017
Απόφαση 202/2017: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, του έργου: «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μόρνου, έτους 2017-2018, προϋπολογισμού 900.000,00€ κωδικός Έργου: 2015ΕΠ5010000739.36 KB28/12/2017
Απόφαση 203/2017: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης της πράξης «Έρευνα- Αξιολόγηση για το βέλτιστο σχεδιασμό της αναβάθμισης της οδού Κατάκολο-Πύργος στο πλαίσιο της ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές, στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου-Αρχαίας Ολυμπίας» με κωδικό MIS 5009842 με την διαδικασία των παρ. 2 και 5 του άρθρου 119 του ν.4412/20161.06 MB28/12/2017
Απόφαση 204/2017: Έγκριση τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο «Γκουρλέσα» περιοχής Αμαλιάδος Ν. Ηλείας», προϋπ/σμού 322.000€, χρηματοδοτούμενη από την ΣΑΜΠ 001 με κωδικό 2017ΜΠ0010000»1, με την προβλεπόμενη ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016)1.04 MB28/12/2017
Απόφαση 205/2017: Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης της εργολαβίας: 04.06 «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 2014ΕΠ50100002)774.47 KB28/12/2017
Απόφαση 206/2017: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, των υποέργων: 1. «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού», προϋπολογισμού 1.699.471,04€ και 2. «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γαστούνης – Βαρθολομιού και Λειτουργικής Σύνδεσης με Ε.Ε.Λ.», προϋπολογισμού 300.528,96€, του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)» ολικού Προϋπολογισμού 2.000.000,00 (κωδικός Έργου : 2013ΕΠ00100049) που υλοποιείται από την ΠΔΕ μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Πηνειού. Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 001366.10 KB28/12/2017
Απόφαση 207/2017: Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για «έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας468.28 KB28/12/2017
Απόφαση 208/2017: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφερειών της Χώρας354.59 KB22/12/2017
Απόφαση 209/2017: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 142/03-08-2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας σε υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»349.73 KB28/12/2017
Απόφαση 210/2017: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 135/17-7-2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας352.58 KB28/12/2017
Απόφαση 211/2017: Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για την πρωτοφανή τροπολογία που ποινικοποιεί την αντίσταση στους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας666.03 KB28/12/2017