Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος 2018 14:00

Αποφάσεις της 3ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 9/2018: Έγκριση πρότασης ένταξης για την χρηματοδότηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΥ-ΛΑΠΠΑ», προϋπολογισμού 6.350.000 € με Φ.Π.Α.» στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018612.97 KB14/02/2018
Απόφαση 10/2018: Έγκριση της πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» Προϋπολογισμού 1.800.000€ στην ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018608.18 KB14/02/2018
Απόφαση 11/2018: Έγκριση πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» Προϋπολογισμού 4.315.000,00 ευρώ στην ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018710.02 KB14/02/2018
Απόφαση 12/2018: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού τετρακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (400.000,00€), από το ΥΠΕΣ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού της Χώρας" (ΣΑΕ 055)750.53 KB14/02/2018
Απόφαση 13/2018: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης (μείωσης) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στην ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2017 του έργου με κωδικό 2015ΕΠ00100021: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΧΥΤΑ ΞΕΡΟΛΑΚΑΣ ΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ» στο ποσό των 890.000,00€615.97 KB14/02/2018
Απόφαση 14/2018: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης των υποέργων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», της ΣΑΕΠ 801, συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000,00€, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16772.74 KB14/02/2018
Απόφαση 15/2018: Έγκριση τρόπου ανάθεσης των (5) υποέργων του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» ,με ΚΑ 2017ΕΠ80100008 και συνολικό προϋπολογισμό 3.100.000,00€, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. γ του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/2016)365.16 KB14/02/2018
Απόφαση 16/2018: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης και ανάθεσης της μελέτης/υπηρεσίας με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ,ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ». Προϋπολογισμός Μελέτης: 74.000,00€ (60.000 + Φ.Π.Α. 24%)357.03 KB14/02/2018
Απόφαση 17/2018: Ανάκληση της υπ' αριθμ. 206/2017 Απόφασης περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, των υποέργων: 1. «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού», προϋπολογισμού 1.699.471,04€ και 2. «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γαστούνης – Βαρθολομιού και Λειτουργικής Σύνδεσης με Ε.Ε.Λ.», προϋπολογισμού 300.528,96€, του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)» ολικού Προϋπολογισμού 2.000.000,00 (κωδικός Έργου: 2013ΕΠ00100049) που υλοποιείται από την ΠΔΕ μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Πηνειού, Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 001329.90 KB14/02/2018
Απόφαση 18/2018: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, των υποέργων: 1. «Προμήθεια – Εγκατάσταση και Λειτουργική Σύνδεση Εξοπλισμού για την λειτουργική ολοκλήρωση της Υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και των Α/Σ Γαστούνης – Βαρθολομιού», προϋπολογισμού 1.699.471,04€ και 2. «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ», προϋπολογισμού 300.528,96€ του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)» ολικού Προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (κωδικός Έργου: 2013ΕΠ00100049) που υλοποιείται από την ΠΔΕ μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Πηνειού. Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 001345.72 KB14/02/2018
Απόφαση 19/2018: Έγκριση α) μεταφοράς εγκεκριμένου έργου «ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΕΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (BALKANET) – BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR» στα πλαίσια του προγράμματος Balkan - Mediterranean 2014-2020 από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας β) αποδοχής και υλοποίησης του ανωτέρου έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γ) εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση των έργων434.40 KB15/02/2018
Απόφαση 20/2018: Έγκριση α) αποδοχής μεταφοράς από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ του εγκριθέντος ευρωπαϊκού έργου "InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion" (Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και β) έγκριση αλλαγής εταίρου με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας406.89 KB15/02/2018
Απόφαση 21/2018: Έγκριση α) μεταφοράς από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ εγκριθέντων ευρωπαϊκών έργων Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (1η Πρόσκληση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας β) αποδοχής και υλοποίησης των ανωτέρω έργων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας γ) εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίηση των έργων530.59 KB15/02/2018
Απόφαση 22/2018: Επικύρωση πρακτικών 16ης/2017, 17ης/2017, 18ης/2017, 19ης/2017 και 20ης/2017 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας567.47 KB14/02/2018