Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 06 Μάρτιος 2018 17:16

Αποφάσεις της 4ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 23/2018: Έγκριση Σχεδίου δράσης Αθλητικών – Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018817.31 KB07/03/2018
Απόφαση 24/2018: 3Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από τη συλλογική απόφαση Ε071 (ΣΑΕ 071) για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΓΙΑΣ»,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:6.320.000,00€ και έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου742.05 KB07/03/2018
Απόφαση 25/2018: Έγκριση της πρότασης ένταξης για τη χρηματοδότηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» Προϋπολογισμού 320.000,00€ στην ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έτους 2018609.72 KB07/03/2018
Απόφαση 26/2018: Έγκριση της πρότασης για την τροποποίηση του τίτλου του έργου της ΣΑΕΠ 401 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2018 με Κ.Α. 2016ΕΠ40100010 από «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» Π/Υ 550.000,00 € σε «ΔΙΑΝΟΜΗ–ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Δ.Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Π/Υ 550.000,00€608.48 KB07/03/2018
Απόφαση 27/2018: Έγκριση Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20181.11 MB07/03/2018
Απόφαση 28/2018: Έγκριση της πρότασης ένταξης νέου έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ Τ.Κ. ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» Π/Υ 300.000,00€, στη ΣΑΕΠ 401 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, για το έτος 2018333.50 KB06/03/2018
Απόφαση 29/2018: Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018471.67 KB06/03/2018
Απόφαση 30/2018: Έγκριση ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού353.19 KB06/03/2018
Απόφαση 31/2018: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του τρόπου ανάθεσης δύο (2) έργων, χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ 071, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκύκλιου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών των εργολαβιών με τίτλο: α) «Αποκατάσταση Ζημιών Κατολισθητικών Φαινομένων της ΕΟ 33 και λοιπές Εργασίες Συντήρησης» Προϋπολογισμός εργολαβίας: 3.500.000,00€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2017ΣΕ07100015 β) «Συντήρηση, Βελτίωση, Αποκατάσταση και Άρση Επικινδυνότητας της Εθνικής Οδού Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία –Μενίδι (Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Κουβαράς)» Προϋπολογισμός εργολαβίας: 5.000.000,00€ (με ΦΠΑ) Κ.Ε.: 2017ΣΕ07100016448.57 KB06/03/2018
Απόφαση 32/2018: Επικύρωση πρακτικών της 2ης/2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας647.81 KB06/03/2018