Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018 15:30

Αποφάσεις της 10ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 68/2018: Έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 28-02-2018 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» Π/Υ: #4.175.000,00€#» στη ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτους 2018906.24 KB07/06/2018
Απόφαση 69/2018: Έγκριση της πρότασης Τροποποίησης (μείωσης) του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού στη ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2018 του έργου με κωδικό 2015ΕΠ00100013: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31-1,ΤΗΣ 1-2 ΚΑΙ 2-2 ΤΟΥ 2015» στο ποσό των 270.000,00€688.93 KB07/06/2018
Απόφαση 70/2018: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης (μείωσης) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού στη ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ για το έτος 2018 του έργου με κωδικό 2015ΕΠ00100006: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31-1,ΤΗΣ 1-2 ΚΑΙ 2-2 ΤΟΥ 2015» στο ποσό των 46.000,00€616.47 KB07/06/2018
Απόφαση 71/2018: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ»887.70 KB07/06/2018
Απόφαση 72/2018: Έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΤΑΣΚΑ" ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», Π/Υ #335.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018884.74 KB07/06/2018
Απόφαση 73/2018: Έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης της μελέτης με τίτλο: «Υποστηρικτικές μελέτες για την έγκριση από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων του Φράγματος στη θέση "ΝΤΑΣΚΑ" Ερυμάνθειας Ν. Αχαΐας», Π/Υ #130.000,00€#, στη ΣΑΜΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20181.04 MB07/06/2018
Απόφαση 74/2018: Έγκριση προένταξης νέου έργου με τίτλο «Τμηματική επαναφορά στην προτέρα κατάσταση της τάφρου Δίμηκου Π.Ε. Αιτ/νίας» προϋπολογισμού 74.400,00€ στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και Χρηματοδότηση Έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων682.77 KB07/06/2018
Απόφαση 75/2018: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ(227.340,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε ,για την υλοποίηση του έργου: "Αποκατάσταση Βλαβών από χρήση των παραδοθέντων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έργων: 1) «Κατασκευή παραϊόνιας οδού, οδικές συνδέσεις Αγ. Ηλία» και 2) «Κατασκευή σήραγγας Αγ.Ηλία»" και έγκριση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου324.12 KB06/06/2018
Απόφαση 76/2018: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών άμεσης προτεραιότητας σε υποδομές πρόληψης (ρέματα)» Π/Υ: 163.000,00€ Κ.Ε.: 2016ΕΠ00100003 του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγγίου, της ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων325.04 KB06/06/2018
Απόφαση 77/2018: Έγκριση τρόπου ανάθεσης δύο νέων μελετών με την προβλεπόμενη ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. γ του Ν.4412/2016) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)», καικατ' εφαρμογήτου Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών296.32 KB06/06/2018
Απόφαση 78/2018: Έγκριση τρόπου ανάθεσης τεσσάρων νέων μελετών και ενός έργου με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)»), και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας – τιμής όσον αφορά τις μελέτες (άρθρο 86 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)», καιτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95) για το έργο, και κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών329.36 KB06/06/2018
Απόφαση 79/2018: Καθορισμός διαδικασίας κάλυψης της δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00), το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε σχετικό κωδικό στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2018373.37 KB06/06/2018
Απόφαση 80/2018: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των υποέργων: 1)«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00€, 2) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2017-2018», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000.000,00€, 3) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ,Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2017-2018», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.512.723,92€ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ»,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 501 Π.Δ.Ε., ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2015ΕΠ50100001322.37 KB06/06/2018
Απόφαση 81/2018: Έγκριση τροποποίησης του τίτλου του έργου: «Κατασκευή κερκίδων στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Αμαλιάδας» προϋπ/σμού 50.000,00€, ενταγμένου στο ΕτήσιοΕπενδυτικό Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Ηλείας/ ΠεριφέρειαςΔυτικής Ελλάδας με νέο τίτλο ως ακολούθως: «Αναβάθμιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας» και ίδιο προϋπ/σμό 50.000,00€322.03 KB06/06/2018
Απόφαση 82/2018: Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας363.31 KB06/06/2018
Απόφαση 83/2018: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, του έργου: «Τμηματική επαναφορά στην προτέρα κατάσταση της τάφρου Δίμηκου Π.Ε. Αιτ/νίας», προϋπολογισμού 74.400,00€(60.000,00€ + Φ.Π.Α.)311.09 KB06/06/2018