Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 22 Φεβρουάριος 2019 17:06

Απάντηση για τις εργασίες στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου

Με αφορμή σημερινή ανακοίνωση του περιφερειακού συμβούλου και υποψηφίου Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη σχετικά με τη διακοπή εργασιών στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου - μετά από επίσκεψη εκεί του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα - γίνονται γνωστά τα εξής:

«Ο Περιφερειάρχης γνώριζε το αίτημα για διακοπή και επισκέφθηκε το έργο, προκειμένου να παρέμβει προς το ΤΑΧΔΙΚ για επίσπευση πληρωμής, με στόχο να αποφευχθεί η διακοπή των εργασιών.

Η αίτηση για διακοπή έγινε στις 31 Οκτωβρίου 2018, ενώ η επίσκεψη του Περιφερειάρχη στις 10 Ιανουαρίου 2019.

Μάλιστα, αυτό προκύπτει σαφώς και από το έγγραφο της Υπηρεσίας που επικαλείται ο κ. Φαρμάκης, περί απόφασης αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: «Επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου», (ΑΔΑ 6ΦΕΣ7Λ6-3Η9) όπου το σχετικό 2, αναφέρει:

«2. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος υπέβαλε στις 31-10-2018 στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τον 1ο λογαριασμό του εν λόγω έργου, ποσού 35.080,00 ευρώ με Φ.Π.Α, ο οποίος εγκρίθηκε αρμοδίως και απεστάλη προς πληρωμή του στο ΤΑΧΔΙΚ στις 14-11-2018. Ο λογαριασμός αυτός δεν έχει εξοφληθεί μέχρι σήμερα, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016, αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν. 4152/2013, τόκος υπερημερίας. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Είναι απόλυτα σαφές ότι αν είχε μελετηθεί το έγγραφο, θα είχε αποφευχθεί η σημερινή παραπληροφόρηση η οποία προφανώς μπορεί ν’ αποδοθεί στην άγνοια του κ. Φαρμάκη ή στην αγωνία του να επινοήσει κενά και παραλείψεις στη λειτουργία της περιφερειακής αρχής».

Eπισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοκαρνανίας.