Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2020 13:32

Δημοσιεύτηκε η 3η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.08 «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Π.Α.Α. 2014 -2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. 3645/13-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΙΥ4653ΠΓ-0ΥΒ) 3η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.08 "Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) " του Μέτρου 10 "Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας (Π.Α.Α.) 2014 - 2020.

Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται για μια πενταετία να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς, των αμπελιών (οινοποιήσιμες ποικιλίες, επιτραπέζιες ποικιλίες και σταφίδα) και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στην περίπτωση της ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς και της καρπόκαψας της μηλιάς στην περίπτωση της μηλιάς, αχλαδιάς και κυδωνιάς καθώς και της ευδεμίδας στα αμπέλια. Το ύψος της ανά στρέμμα ενίσχυσης για τις προαναφερόμενες καλλιεργητικές ομάδες κυμαίνεται από 35,63 € έως 70,4 €. Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των ως άνω μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους δενδρώνες, στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και ξεκινούν την 1η Απριλίου 2020 και ολοκληρώνονται την 31η Μαρτίου 2025.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 10.1.08, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) από 30 Ιουλίου μέχρι και 07 Σεπτεμβρίου 2020. Ακολουθεί συνημμένα το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Ιούλιος 2020 08:35