Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 11 Ιούνιος 2021 13:16

Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας τίθεται σε λειτουργία, έπειτα από την υπογραφή σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη και τον ανάδοχο του έργου.

Πρόκειται για το Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας (ΜΣΕ), σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, η βελτίωση της λειτουργίας τους, η πρόσβασή τους σε νέες αγορές, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους.

Οι δραστηριότητες του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνουν:

 1. Παροχή οριζόντιων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δυνητικούς επενδυτές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια.
 2. Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας και υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
 3. Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο «Μηχανισμός Στήριξης Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 με προϋπολογισμό 5.798.240 ευρώ, στο πλαίσιο του Αξονα 01 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», με την συγχρηματοδότηση τουΕυρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Φορέας υλοποίησης (δικαιούχος) είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο έργο είναι:

 • Επιχειρησιακή λειτουργία του ΜΣΕ-ΠΔΕ, και εξασφάλιση του φυσικού χώρου του με κάλυψη όλων των γεωγραφικών ενοτήτων της ΠΔΕ (παράρτημα σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο).
 • Δημιουργία «κεντρικών» εργαλείων υποστήριξης της λειτουργίας του ΜΣΕ, και ιδίως Βάση Δεδομένων Επιχειρήσεων, ιστοχώρος/διαδικτυακή πύλη του ΜΣΕ, υποδείγματα, πρότυπα, οδηγοί και εργαλεία που θα αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις.
 • Παροχή οριζόντιων υπηρεσιών προς το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της ΠΔΕ η οποία θα περιλαμβάνει ενημέρωση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων για μια σειρά θεμάτων (δράσεις χρηματοδότησης, θέματα διαδικασιών και αρμοδιοτήτων), δωρεάν παροχή προτυποποιημένων εργαλείων ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (businessplan, marketanalysis, marketingplan κλπ) και οδηγών εφαρμογής τους, στοιχείων αγοράς, αποτελεσμάτων μελετών κλπ, καθώς και κατευθύνσεων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εργαλείων και πληροφοριών του διατίθενται από τη δομή.
 • Λειτουργία «Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας» στην ΠΔΕ βασική αρμοδιότητα του οποίου θα είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό ο ΜΣΕ παρακολουθεί την εφαρμογή της Στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, την πορεία υλοποίησης των επιμέρους δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας και το βαθμό επίτευξης των στόχων της και εισηγείται τυχόν διορθωτικές ενέργειες και προσαρμογές. Επιπλέον, το Παρατηρητήριο θα παρακολουθεί θεσμικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, θα εκπονεί στοχευμένες μελέτες και έρευνες για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και θα αναλάβει το σχεδιασμό δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας, προώθησης της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας και δράσεων δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα διαμορφωθεί και θα υλοποιηθεί κατάλληλο στρατηγικό πλάνο εξωστρέφειας και τοποθέτησης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε νέες αγορές.
 • Ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που εστιάζει στην ενδυνάμωση της ικανότητας των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν νέες ιδέες και να διατηρήσουν / βελτιώσουν / αναβαθμίσουν τη δραστηριότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δωρεάν παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων της περιφέρειας με τη μορφή της έμμεσης κρατικής ενίσχυσης de minimis.

Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • α) Διάγνωση αναγκών της επιχείρησης. Η διαγνωστική περιλαμβάνει εξέταση της εκάστοτε επιχείρησης και διάγνωση των αναγκών της σε συνάρτηση με τις ανάγκες που διατύπωσε στην αίτηση της προκειμένου να προσδιοριστεί το βέλτιστο «πακέτο υποστήριξης».
 • β) Συμβουλευτική υποστήριξη με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας το περιεχόμενο των οποίων προσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα της διαγνωστικής αναγκών και τις ανάγκες της επιχείρησης. Η συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες επιχειρηματικού σχεδιασμού, κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου, ανάλυση αγοράς, σχέδιο marketing, υπηρεσίες κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών, υπηρεσίες εξεύρεσης χρηματοδότησης και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης με έμφαση σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων.
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιούνιος 2021 13:20
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.