//
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 27 Σεπτέμβριος 2021 07:59

Υπενθύμιση για την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Το Τμήμα Αλιείας της Δ.Α.Ο. Π.Δ.Ε. υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών ότι σύμφωνα και με την α.π. 1836/8-9-2021 Τροποποίηση της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 30/09/2021 & ώρα 14.00.

Η Δράση αφορά αποκλειστικά τον τομέα της Θαλάσσιας Αλιείας με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, οι οποίοι τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναγράφονται στην α.π. 1470/09.07.2021 Πρόσκληση.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr

Αναλυτικά στοιχεία για τους Δικαιούχους, τους Όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση, η οποία και επισυνάπτεται.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Σεπτέμβριος 2021 13:54