Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Φεβρουάριος 2022 13:37

Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων για τη Δράση 4.1.2 του ΠΑΑ 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων για τη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως την 19/01/2022 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εντός της εφαρμογής.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 14/02/2022.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01 Φεβρουάριος 2022 17:00