Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 18 Μάιος 2017 12:38

Πρόσκληση σε Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting) του έργου Rur@l SMEs

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «Rur@l SMEs: Policies to develop entrepreneurship and innovative SMEs in rural areas - Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές». Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Interreg Europe 2014-2020 και στοχεύει στην ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, εστιάζοντας στην καινοτομία και την εξωστρέφειά τους με αναδόμηση, εκσυγχρονισμό και με οικονομική διαφοροποίηση των περιφερειακών οικονομικά-προσανατολισμένων αρχικά στους τεχνολογικούς, τομεακούς και διατομεακούς τομείς προτεραιότητας περιοχών (αγροτική παραγωγή, υδατοκαλλιέργεια και τρόφιμα, τουρισμός & πολιτισμός, υλικά και μικροηλεκτρονική, ICT, ενεργειακές εφαρμογές).

Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης (Action Plan) σχετικά με καλές πρακτικές και τη βέλτιστη διακυβέρνηση με συνέργεια μεταξύ επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών, εκπαιδευτικών / ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, έτσι ώστε :

  • Να ανασυγκροτηθεί η παραγωγική βάση με νέα ή διαφορετικά ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία θα εξαχθούν στην διεθνή αγορά και θα συμβάλλουν στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.
  • Να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων με προοπτική ανάπτυξης και παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια ευρύτερων παραγωγικών αλυσίδων, καθώς και διευκόλυνση της εκμετάλλευσης των νέων ιδεών και της υποστήριξης των επιχειρήσεων (νέων και υφιστάμενων).
  • Να προωθηθεί η νεανική επιχειρηματικότητα σε διάφορους τομείς αξιοποιώντας κάθε μορφή καινοτομίας, δημιουργικότητας και τεχνολογικής εξειδίκευσης.

Για την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω θεωρείται αναγκαία η συμβολή και στήριξη εκπροσώπων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό/ερευνητικό χώρο, ως τρίπτυχο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια εκπόνησης του σχεδίου εφαρμογής διεξάγονται ανά εξάμηνο περιφερειακές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων του ανωτέρω τρίπτυχου, προκειμένου αφενός να γίνει ενημέρωση για τις καλές πρακτικές που έχουν ως τώρα εντοπισθεί από το πρόγραμμα και αφετέρου να καταγραφούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή για την ανάπτυξη παρόμοιων πρωτοβουλιών και δράσεων. Οι εκπρόσωποι των φορέων αυτών συγκροτούν ένα άτυπο αλλά ουσιαστικό και ανοιχτό στην δομή του περιφερειακό εργαλείο χάραξης πολιτικής (Regional Stakeholder Group) στα πλαίσια του έργου.

Ως εκ τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς και φυσικά πρόσωπα στην Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής (RSG) του έργου Rur@l SMEs που θα διεξαχθεί στην Πάτρα την Παρασκευή, 26/05/2017 – Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και ώρα 09.00– 11.00., συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα συμμετοχής.

Στα επόμενα εξάμηνα οι συναντήσεις εργασίας θα συνεχισθούν και στις Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Regional Stakeholder Group)

Στο πλαίσιο του έργου

Rur@l SMEs «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές»

Πάτρα, Παρασκευή 26/05/2017

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9.00 - 9.15 Προσέλευση - Εγγραφές
9.15 - 9.20 Χαιρετισμοί
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας κος Κώστας Καρπέτας
9.20 - 9.30 Παρουσίαση έργου Rural SMEs - Ομάδα έργου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
9.30 - 9.40 «Επιχειρησιακές Ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία (ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1/16.2 , ΠΑΑ 2014-2020)»,
Θανάσης Πετρόπουλος , Στέλεχος Διαχειριστικής Αρχής ΠΔΕ
9.40-9.50 «Ανάπτυξη της μη γεωργικής Μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές μέσω του ΠΑΑ 2014-2020»,
Βασίλης Μιχαλόπουλος, Πρ/νος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ
9.50 – 10.00 «Επισκόπηση χρηματοδοτικών εργαλείων ενίσχυσης ΜμΕ»,
Δημήτρης Καραβίδας, Πρ/νος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΔΕ
10.00 – 11.00 Συζήτηση- Ανταλλαγή απόψεων
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Μάιος 2017 13:06