Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 17 Νοέμβριος 2017 15:38

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σε ανακοίνωση της η οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφέρει:

Σας προσκαλούμε στην 48η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σύμφωνα με τα άρθρα 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη» για το παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, δύο μονών δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου Πετσάκων Δήμου Καλαβρύτων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σε ιδιώτη μεταφορέα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 και του ύψους της σχετικής δαπάνης

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος