Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2018 00:05

Πρόσκληση εγγραφής σε κατάλογο έτους 2018 για εφαρμογή του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων (έδρας ή Περιφερειακών Ενοτήτων), προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2018

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους της Περιφέρειας, σε µια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών που φαίνονται στην συνημμένη πρόσκληση, να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (που επισυνάπτονται στην παρούσα) στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (έδρας ή Περιφερειακών Ενοτήτων).

Τα παραπάνω υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται µε κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έτους 2018

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε µε υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και την 19/2/2018 (20 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης), στις ακόλουθες υπηρεσίες µας:

  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΔΕ Ακτή Δυμαίων & Δ.Υψηλάντου 1, 26110 Πάτρα τηλ. 2613-620230
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας Διοικητήριο, 30200 Μεσολόγγι τηλ. : 26313-61630
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β) Πάτρα 26443 τηλ : 2613-620151
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Διοικητήριο, Μανωλοπούλου 31, 27100 Πύργος τηλ. : 26213-60252

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 02 Φεβρουάριος 2018 13:35