Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος 2012 18:10

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το Υποέργο 1 «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα» (υλοποίηση δράσεων 1.1 & 1.2 & 1.3) που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Δ.Ε.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το Υποέργο  1 «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα» (υλοποίηση δράσεων 1.1 & 1.2 & 1.3) με κωδικό ΟΠΣ 375415 , που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στη Δημόσια Διαβούλευση που διήρκησε από 23/11/2012 έως 7/12/2012 δεν υποβλήθηκαν σχόλια από τους ενδιαφερόμενους.

Αναμένεται η τελική έγκριση του τεύχους διαγωνισμού και η σχετική προκήρυξη .