Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2011 13:24

Δημόσια Διαβούλευση: "Αναβάθμιση των Τουριστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος"

ΚΛΕΙΣΤΗ Έναρξη 07 / 12 / 2011 Λήξη 22 / 12 / 2011

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, δηµόσια διαβούλευση το έργο  «Αναβάθµιση  των  τουριστικών  υπηρεσιών  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» µε σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και τους πολίτες της περιφέρειας προς την κατεύθυνση σχεδιασµού ενός στρατηγικού πλάνου για την προβολή της ως ανταγωνιστικού, ελκυστικού και σύγχρονου τουριστικού προορισµού.

Η πρωτοβουλία της διαβούλευσης ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού µε κυρίαρχο προσανατολισµό την συν-απόφαση και την συµµετοχικότητα του συνόλου  των  εµπλεκοµένων   φορέων  και  της  κοινωνίας,  αποσκοπεί  στην ενεργό    συµµετοχή    όλης    της    κοινωνίας   στην   τουριστική   ανάπτυξη,   την ενθάρρυνση της συνεργασίας και τη δηµιουργία συνεργατικών, αναπτυξιακών σχηµάτων.

Η αρχή της διαβούλευσης µε το ευρύ κοινό βασίζεται εξ’ αρχής στη θεώρηση ότι κάθε φορολογούµενος πολίτης είναι στην ουσία ένας δυνητικός εταίρος σε κάθε δράση και πρωτοβουλία τουριστικής ανάπτυξης και ως εκ τούτου έχει το δικαίωµα  να συµµετέχει  στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων, καταθέτοντας τις απόψεις και τις ιδέες του.

Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  επενδυτές  και  οι  επιχειρηµατίες  του  τουριστικού κλάδου διαθέτουν την πολύτιµη γνώση και εµπειρία που τους προσδίδει η καθηµερινή ενασχόληση µε τον χώρο, τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήµατά του και δεν µπορούν να αποκλειστούν από καµία δράση δηµόσιας συνεργασίας και λήψης απόφασης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει σηµαντικές –πλην όµως αναξιοποίητες έως τώρα- δυνατότητες για ανάπτυξη ποικίλων τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσιος τουρισµός, θρησκευτικός, οικολογικός, ιαµατικός, συνεδριακός και άλλες. Η µέχρι σήµερα ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (αγροτουρισµός,  χειµερινός  τουρισµός,  θρησκευτικός  τουρισµός, συνεδριακός τουρισµός, κλπ.) έχει όµως σχετικά περιορισµένο χαρακτήρα.   Η τουριστική της υποδοµή διαθέτει ένα αξιόλογο ξενοδοχειακό δυναµικό 237 ξενοδοχείων µε 15.808 κλίνες εκ των οποίων οι 1.117 σε ξενοδοχεία 5 αστέρων, 28 οργανωµένα  campings και πλήθος βοηθητικών καταλυµάτων, αρκετά εκ των οποίων έχουν εκσυγχρονιστεί στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.

Τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά µε το κλίµα, τη γεωγραφική θέση, τους φυσικούς, αρχαιολογικούς και άλλους πολιτιστικούς πόρους είναι ευρέως γνωστά, αλλά αποτελεί κοινή διαπίστωση πως δεν έχουν µέχρι σήµερα αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να καταστήσουν την Περιφέρεια ένα δυναµικό και µόνιµο πόλο έλξης τουριστικού ρεύµατος και επισκεψιµότητας.       Είναι   ζωτικής   σηµασίας   τα   χαρακτηριστικά   αυτά   να µετουσιωθούν από συγκριτικά σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.

Παρόλα  αυτά,  ως  τουριστικός  προορισµός  η  ΠΔΕ   δεν  έχει  επιτύχει  µέχρι σήµερα να καταστεί ένας µόνιµος και δυναµικός πόλος έλξης τουριστικής επισκεψιµότητας,  παρά  το  γεγονός  ότι  συγκεντρώνει  συγκριτικά πλεονεκτήµατα, από πλευράς κλίµατος και γεωγραφικής θέσης (τοποθέτηση στο αρχαιολογικό τρίγωνο ?ελφών  – Ολυµπίας – Μυκηνών, πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό κάλλος, κλπ.).   Ειδικά αναφορικά µε  τον Πολιτιστικό Τοµέα,  η ΠΔΕ διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που αφορούν ιδιαίτερα αξιόλογους αρχαιολογικούς και βυζαντινούς χώρους και ευρήµατα, όπως για παράδειγµα η Αρχαία Ολυµπία.

Λαµβάνοντας υπόψη τα επιµέρους χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υφιστάµενη κατάσταση, οι  κύριες  στρατηγικές  κατευθύνσεις για την αποτελεσµατικότερη τουριστική προβολή της περιοχής θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω παραµέτρους:

 1. Αντίληψη    &    Επίγνωση    (Perception    &    Awareness)   µε   συντονισµένες προσπάθειες προς την βελτίωση της αντίληψης και επίγνωσης της Περιφέρειας ?υτικής Ελλάδας ως τουριστικός προορισµός µε δεδοµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προϊόντα και υπηρεσίες προς τον επισκέπτη – τουρίστα.
 2. Ανάπτυξη   της   Αγοράς  (Market   Development),  δηλαδή  την  αναβάθµιση της διείσδυσης καθώς και του ποσοστού του µεριδίου αγοράς της Π?Ε σε τουριστικές αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού
 3. Αναβάθµιση   και   ενίσχυση   της  σχέσης   Προϊόντος  /   Εµπειρίας   (Product  / Experience    Development)    µε    στόχευση    σε    συγκεκριµένες    τουριστικές αγορές
 4. Διαχείριση  Φυσικών  Πόρων  (Natural  Resources  Management)  προς  την κατεύθυνση  ενίσχυσης  του  τουριστικού  προϊόντος  της  ΠΔΕ

Οι  παραπάνω  στρατηγικές  κατευθύνσεις  επιλέγονται  ούτως  ώστε  να επιτευχθούν τα εξής:

 • Αξιοποίηση του  φυσικού  και  πολιτιστικού  αποθέµατος  της  Περιφέρειας  για την  ενίσχυση  και  αναβάθµιση  του  τουριστικού  της  προϊόντος
 • Διαφοροποίηση  του  τουριστικού  προϊόντος,  µε  τη  δυναµική  ανάπτυξη  των ειδικών  µορφών  τουρισµού
 • Δηµιουργία  τουριστικών  υποδοµών  που  απαιτούνται  για  την  ανάπτυξη  των ειδικών  µορφών  τουρισµού
 • Ενίσχυση  της  διεθνούς  προβολής  της  Περιφέρειας
 • Επιµήκυνση  της  τουριστικής  περιόδου  µέσω  της  αυξηµένης  προσέλευσης ξένων  επισκεπτών,  αλλά  και  της  ενίσχυσης  του  εγχώριου  τουρισµού.

Αυτό το διάστηµα,  επεξεργαζόµαστε  ένα  Ολοκληρωµένο  Σχέδιο  Δράσης  για την υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής – Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη  δηµιουργία  και επικοινωνία  µιας  ξεκάθαρης  Εικόνας  και  Ταυτότητας  (brand  image  /  identity  / name)  για  την  ΠΔΕ  ως  τουριστικό  προορισµό.

Το Σχέδιο Δράσης θα υποβληθεί προς χρηµατοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό   Πρόγραµµα   (ΠΕΠ)   Δυτικής   Ελλάδος   Πελοποννήσου   &   Ιονίων Νήσων     (ΔΕ.Π.ΙΝ.)    και    πιο    συγκεκριµένα    στην    Πρόσκληση    Υποβολής Προτάσεων  µε  κωδικό  07570101  «Αναβάθµιση  των  τουριστικών  υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» του Άξονα Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος.

Θα ήθελα επίσης να υπογραµµίσω πως έχει ήδη δροµολογηθεί η αναζήτηση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων συνεργιών µε τον κεντρικό σχεδιασµό για την τουριστική προβολή της χώρας, ο οποίος υλοποιείται από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (ΕΟΤ), ούτως ώστε να πετύχουµε την αναγκαία και απαιτούµενη εναρµόνιση µε την συνολικά προωθούµενη εικόνα της χώρας και την παράλληλη προβολή της Π?Ε ως διακριτός τουριστικός προορισµός.

Είναι κοινή διαπίστωση πως η διαχείριση ενός τουριστικού προορισµού προϋποθέτει την ύπαρξη ξεκάθαρων αναπτυξιακών στόχων, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα πρέπει να βασίζονται στους διαθέσιµους πόρους, υποδοµές, προοπτικές αλλά και τα υπάρχοντα προβλήµατα.   Απαιτείται σχεδιασµός, προγραµµατισµός  και  συνεργατική  προσπάθεια.

Η     επιτυχηµένη     διαχείριση     και     διοίκηση     ενός     τουριστικού     προορισµού προϋποθέτει    ένα    αριθµό    από    απαιτούµενες    ενέργειες    στο    πλαίσιο    µιας ολοκληρωµένης     στρατηγικής     και     στοχοθεσίας     σε     βάθος     τουλάχιστον πενταετίας.    Ζητούµενο  είναι  η   σύµπραξη  όλων  µας  προς  µια  κατεύθυνση γόνιµης και αποδοτικής συνεργασίας, η οποία είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρες ενέργειες, µετρήσιµους στόχους, αποτελέσµατα και αξιολόγηση.

Πιο συγκεκριµένα, µέσω της Φάσης της Διαβούλευσης θέλουµε να επιτύχουµε τα εξής:

 1. Να  καταγράψουµε  το  τουριστικό  προφίλ  της  ΠΔΕ
 2. Να  καθορίσουµε  και  να  καθορίσουµε  την  εικόνα  αλλά  και  το  όραµα  της Περιφέρειας  ως  τουριστικός  προορισµός
 3. Να  διαγνώσουµε  τις  αγορές  -  στόχους,  στις  οποίες  θα  πρέπει  στοχεύσει  η επικοινωνιακή  στρατηγική  της  Περιφέρειας
 4. Να    επιλέξουµε    τα    κατάλληλα    εργαλεία    και    δράσεις    υλοποίησης    της στρατηγικής   για   την   τουριστική   προβολή   της   ΠΔΕ   (π.χ.   σχεδιασµός   και παραγωγή   έντυπου   και   ηλεκτρονικού   υλικού,   συµµετοχή   σε   εγχώριες  και διεθνείς  εκθέσεις  τουρισµού  κλπ.)

Τα παραπάνω σηµεία είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά ούτως ώστε το πλάνο προβολής να βασισθεί σε µετρήσιµους στόχους -οι οποίοι να είναι παράλληλα ευέλικτοι ως προς την τροποποίησή τους µε βάση τις συνθήκες της αγοράς-, να ενθαρρυνθεί η συνεχής αξιολόγησης (evaluation) αλλά και η ανατροφοδότηση (feedback) του όλου πλάνου µε επικαιροποιηµένα στοιχεία, µε απώτερο στόχο την επιτυχή τοποθέτηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην εγχώρια και διεθνή τουριστική αγορά.

Με αυτό τον τρόπο αποσκοπούµε στην αποτελεσµατικότερη προβολή µέσω στοχευµένων ενεργειών, την αξιοποίηση της συνεργατικότητας και τις στρατηγικές   συµµαχίες   µε   όλους   τους   εµπλεκόµενους   και   ενδιαφερόµενους φορείς   και      την   ενθάρρυνση   του   πνεύµατος   ευθύνης   αναφορικά   µε   την αποτελεσµατικότητα  των  δράσεων  προβολής  και  προώθησης.

Πιστεύουµε πως µε την αρωγή και την τεχνογνωσία του ΕΟΤ αλλά και την συνεργασία  µε  τους  επαγγελµατικούς  φορείς  της  τουριστικής  βιοµηχανίας, την οποία  καλλιεργούµε  και  ενθαρρύνουµε,  θα  µπορέσουµε  να  αξιοποιήσουµε κατά το µέγιστο δυνατό τρόπο τα οφέλη που µπορεί να µας δώσει η επιτυχής τοποθέτηση της ΠΔΕ ως τουριστικός προορισµός στον εγχώριο και διεθνή τουριστικό χάρτη, µε αξιώσεις και όραµα.

Αγαπητοί  φίλοι,  είναι  γνωστό  πως  η  Περιφερειακή  Αρχή  έχει  δεσµευτεί   στη βάση  µιας   ανοικτής   σχέσης   διαβούλευσης   και   συναπόφασης  για  όλα  τα µεγάλα θέµατα της περιοχής.   Με τις προγραµµατικές µας δηλώσεις δώσαµε το στίγµα της πολιτικής που θα ακολουθήσουµε σε όλους τους τοµείς για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής και τη διαµόρφωση κοινής  ταυτότητας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Θέτουµε  σε  ανοικτή  διαβούλευση  το  κείµενο   “Αναβάθµιση   των   τουριστικών υπηρεσιών  στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδος” και περιµένουµε  τις δικές σας ιδέες και προτάσεις.   Σε αυτό το σηµείο θα είναι πολύ χρήσιµες οι ιδέες όλων σας.

Η ανοικτή διαβούλευση ξεκινάει σήµερα 7 Δεκεµβρίου  2011 και  θα διαρκέσει έως και τις 22 Δεκεµβρίου  2011.

Μπορείτε να αποστέλλετε τις απόψεις στο email  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Τα σχόλιά σας θα αναρτηθούν κάτω από το κείµενο της διαβούλευσης.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2011 11:42
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

   

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.