Τρίτη, 07 Φεβρουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση ΑΠΠΥ ΠΔΕ και το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), μέσω συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, προέβη στη κατάρτιση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία.

Ως γενικός στόχος της ολοκληρωμένης παρέμβασης στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας καθορίζεται «η δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού μέσα από δράσεις βελτίωσης της ελκυστικότητας της περιοχής και στήριξης-της ανάπτυξης της χωρικής ανταγωνιστικότητας. Η σύνδεσης των παρεμβάσεων µε τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης, καθώς και με τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα προέλευσης».

Συνολικά Χρηματοδοτικά Στοιχεία του ΕΑΠ Ηλείας
A/A Υποπρόγραμμα Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική Συμμετοχή
1 Υποπρόγραμμα 1: Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών 15.000.000 15.000.000 0
2 Υποπρόγραμμα 2: Στρατηγικές Τοπικής Ανασυγκρότησης 3.800.000 1.900.000 1.900.000
3 Υποπρόγραμμα 3: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 2.500.00 2.500.000 0
5 Υποπρόγραμμα 4: Τεχνική Βοήθεια 200.00 200.000 0
ΣΥΝΟΛΟ 21.500.000 19.600.000 1.900.000

 


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

2. Σχετική Νομοθεσία

 • Ορισµός αρµόδιας Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση και Έλεγχο των έργων που χρηµατοδοτούνται από την ΣΑΕΠ401 του Περιφερειακού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ∆υτικής Ελλάδος (45767Λ6-ΗΣΜ) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση Απόφασης Ορισμού τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ 401 έτους 2013 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (7Ζ2Ρ7Λ6-ΜΡΡ) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση της αριθμ. 16729/ΔΚΠ145/14.4.2011 (ΦΕΚ 667/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των πόρων του» (ΦΕΚ B 2945 - 03.11.2014) ( λήψη αρχείου)
 • Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Μαγνησίας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Αττικής (ΦΕΚ B 1845 - 12.09.2007 / Αχαΐα) ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 3624: Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 3660: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις. ( λήψη αρχείου)
 • Ορισμός τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων ένταξης νέων έργων στη Σ.Α.Ε.Π. 401 έτους 2013 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΒΕΔΘ7Λ6-ΩΡ3) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση της ΚΥΑ 16729/ΔΚΠ145/14-4/2011(ΦΕΚ667/Β) «Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των πόρων του» (ΒΕΙΩΗ-Χ8Β) ( λήψη αρχείου)
 • Διερεύνηση της πορείας υλοποίησης έργων που είχαν εγκριθεί από το Ε.Τ.Α.Ε.Α. και έχουν εγκριθεί στο Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)
 • Εγκύκλιος διαδικασίας χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες από το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ( λήψη αρχείου)
 • Οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, και Αιτωλοακαρνανίας (ΦΕΚ Β 1744 - 31.08.2007 / Ηλεία-Αιτωλοακαρνανία) ( λήψη αρχείου)
 • Προεδρικό Διάταγμα 227: Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.)» (ΦΕΚ Α 259 - 22.11.2007) ( λήψη αρχείου)
 • Προβλήματα που ανακύπτουν με την τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων και των τίλτων συνεχιζόμενων έργων που χρηματοδοτούνται από πόρους του (πρώην) Ταμείου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ) ( λήψη αρχείου)
 • Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Λάρισας, Αρτας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας και Αττικής (ΦΕΚ 2024 Β 15.10.2007 / Ηλεία συμπληρωματικό) ( λήψη αρχείου)
 • Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές (ΦΕΚ Α 205 - 29.08.2007) ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των πόρων του (ΦΕΚ B 667 - 21.04.2011) ( λήψη αρχείου)
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16729/ΔΚΠ 145/14−4−2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 667/Β΄) «Eκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση των πόρων του (ΦΕΚ Β 3557 - 31.12.2012) ( λήψη αρχείου)

3. Προκήρυξη Υποπρογράμματος 1 ΕΑΠ

 • Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων έργων - παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο Αυτό-Αξιολόγησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» (7Η8Λ7Λ6-ΚΛΦ) ( λήψη αρχείου)
 • Διαβιβαστικό Προκήρυξης ΥΠ1 ΕΑΠ προς Δήμους ( λήψη αρχείου)
 • Σύστημα Αξιολόγησης Προκήρυξης Πυροπλήκτων ( λήψη αρχείου)

4. 2η Προκήρυξη Υποπρογράμματος 3 ΕΑΠ

 • Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο αυτο-αξιολόγησης (Word) ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο αυτο-αξιολόγησης (Excel) ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής έργων - παρεμβάσεων ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα ΙΙ: Δελτίο ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων (ΔΕΕΚ) υποβαλλόμενης πρότασης ( λήψη αρχείου)
 • Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ( λήψη αρχείου)

5. Προκήρυξη 2η του Υποπρογράμματος 1

 • Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 1 «Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία» (ΑΔΑ 645Μ7Λ6-1Α6) ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση Χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο Αυτό-Αξιολόγησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής έργων – παρεμβάσεων ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα ΙΙ: Δελτίο ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων (ΔΕΕΚ) υποβαλλόμενης πρότασης ( λήψη αρχείου)

6. Προκήρυξη 3η του Υποπρογράμματος 3

 • Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 3 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία (ΑΔΑ ΨΚΑ27Λ6-Ε4Φ) ( λήψη αρχείου)
 • Αίτηση Χρηματοδότησης ( λήψη αρχείου)
 • Έντυπο Αυτό-Αξιολόγησης ( λήψη αρχείου)
 • Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα Ι: Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής έργων – παρεμβάσεων ( λήψη αρχείου)
 • Παράρτημα ΙΙ: Δελτίο ελέγχου εκπλήρωσης κριτηρίων (ΔΕΕΚ) υποβαλλόμενης πρότασης ( λήψη αρχείου)
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2018 00:53

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.