Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Ιούνιος 2015 14:28

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2019 (Α' ΦΑΣΗ: Στρατηγικό σχέδιο & Β' ΦΑΣΗ: Επιχειρησιακό Σχέδιο- Πρόγραμμα δράσεων – Οικονομικό πρόγραμμα – Δείκτες αξιολόγησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας)

Με την αρ. 141/2015 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ( αρ. έγκρισης νομιμότητας Απ/νης Διοίκησης 12973/1334/3.2.2016) ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2019.

Η σύνταξη τους Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβλέπεται από την 35829/22.9.2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών που αφορά «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β' βαθμού για την περίοδο 2014-2019».

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή, συγκρότηση και λογική που διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων της Περιφέρειας και περιλαμβάνουν:

 1. Στρατηγικό Σχέδιο
 2. Επιχειρησιακό Σχέδιο
 3. Πενταετές Πρόγραμμα Δράσεων και Οικονομικό Πρόγραμμα
 4. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.

Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι η Α ΦΑΣΗ σύνταξης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο οποίο:

 • αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας της Περιφέρειας, τα χαρακτηριστικά της ίδιας της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση,
 • διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της και τον τρόπο διοίκησης των υποθέσεων περιφερειακού επιπέδου,
 • προσδιορίζεται η στρατηγική της Περιφέρειας προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά της.

Ακολουθώντας μια πολύμηνη διαδικασία διαβούλευσης που περιελάμβανε

 • δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας για υποβολή προτάσεων για το χρονικό διάστημα 15 Ιουνίου 2015 έως και 15 Αυγούστου 2015
 • υλοποίηση 4 ημερίδων ενημέρωσης, μία σε κάθε περιφερειακή ενότητα και μία συνάντηση με το Τεχνικό, Οικονομικό, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

συντάχθηκε η β φάση του Επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019.

Η Β' ΦΑΣΗ του επιχειρησιακού προγράμματος περιλαμβάνει:

 • Επιχειρησιακό Προγραμματισμό στον οποίο οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε ειδικότερους στόχους. Ακολούθως, κάθε άξονας εξειδικεύεται σε μέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους ειδικότερους στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από την Περιφέρεια την επόμενη τριετία 2016-2019. Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός έγινε με βάση τις απαντήσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, στην εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε στην α' φάση κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 • Οικονομικό Προγραμματισμό που είναι η σύνδεση του χρηματοδοτικού πλαισίου τετραετούς ορίζοντα (2016-2019) με τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό. Η επιλογή των ετών 2016-2019 είναι ευνόητη καθώς το 2015 υπήρξε έτος διαμόρφωσης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη στον υφιστάμενο σχεδιασμό. Επιπλέον το 2015 υπήρξε έτος διαμόρφωσης του νέου ΕΣΠΑ σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο, με αρκετά θέματα να παραμένουν υπό διαμόρφωση και σήμερα.
 • Ακολουθούν τέλος οι Δείκτες Αξιολόγησης με Δείκτες Στόχους και Δείκτες παρακολούθησης

Πρέπει να γίνει σαφές πως το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα:

 • Δεν είναι ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο
 • Δεν είναι αφορμή για εντάξεις έργων καθώς οι εντάξεις έργων εξακολουθούν να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις στα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα.

Αντίθετα, η ουσία του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος είναι να περιγράψει το πλαίσιο που συνοψίζει τις στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας και να καταγράψει τις δυνατότητες να υλοποιήσουμε αυτές τις στρατηγικές επιλογές τα επόμενα χρόνια.

Με την κατάρτιση του τόσο οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας όσο και οι υπηρεσίες του οργανισμού της Περιφέρειας έχουν μια τεκμηριωμένη εικόνα των κοινωνικών, οικονομικών και παραγωγικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το προφίλ της περιοχής μας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και προκλήσεων για την ανάπτυξη της περιοχής μας αντίστοιχα.

Με την πεποίθηση πως το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελεί ένα υψηλού επιπέδου κείμενο για το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων της Δυτικής Ελλάδας ευελπιστούμε αυτό να αποτελέσει σημείο αναφοράς και αφετηρία για κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια στην περιοχή μας, από πού και αν προέρχεται αυτή.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 08 Φεβρουάριος 2016 13:29