Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και τυποποιημένα έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΣΗΔΗΣ

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α. Εθνικό σκέλος

B. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

Β.1. ΕΣΠΑ

Β.2. Γ' ΚΠΣ

B.3. Λοιπά συγχρηματοδοτούμενα

B.4. INTERREG

Γ. Ε.Τ.Α.Ε.Α.

5. ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ

  • Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο - 16.11.2013 (Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και του επενδυτικού προγράμματος των ΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους)
Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 14 Σεπτέμβριος 2014 16:20