//
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας µε έργα που συμβάλλουν στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και δημοσίου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισµό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Μέσω των χρηµατοδοτήσεων του ενισχύονται κυρίως οι ακόλουθοι αναπτυξιακοί τοµείς:

 1. µεταφορές και περιβάλλον µε έργα κυρίως υποδοµών,
 2. ενέργεια και επιχειρηµατικότητα µε έργα αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων και ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων,
 3. ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης, και
 4. ενισχύονται πολιτικές µε χρηµατοδοτήσεις από εθνικούς πόρους για έργα και δράσεις που είναι σε συνάφεια και συνέργεια µε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό αποτέλεσµα.

Είναι προφανές ότι στην παρούσα φάση της δηµοσιονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα είναι επιβεβληµένη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ορθή κατανοµή των περιορισµένων πόρων του ΠΔΕ προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσµα, συµβάλλοντας στην πραγµατική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.

Συνημμένα οι φορείς υλοποίησης έργων ή/και μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι Υπόλογοι Διαχειριστές (έργων - μελετών) θα βρουν χρήσιμες οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ να συγκεντρώσει στην τεθείσα προθεσμία από την εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και με συνέπεια στους παραπάνω κεντρικούς στόχους να ετοιμασθεί η πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Μεταφόρτωση συνημμένων:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • Νόμος 4270-2014 (ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014) - Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το υποκεφάλαιο 3 - Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων - Ανακατανομές πιστώσεων έργων, Ανάληψη υποχρεώσεων, Εκτέλεση προϋπολογισμού} ( λήψη αρχείου)
 • Νόμος 4281-2014 (ΦΕΚ Α 160 - 08.08.2014) - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις {και ειδικότερα το Μέρος Β' - Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών} ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των στοιχείων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που εξέδωσε την πράξη ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την καταχώρηση (Άρθρο 139 3.γ.)
 • Υπουργική Απόφαση - Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των Σ.Α. (ΦΕΚ Β 1367 - 05.06.2013) ( λήψη αρχείου)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του Π∆Ε 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών Π∆Ε 2016–2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2014-2017 ( λήψη αρχείου)
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 – 2018 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 46274-22.09.2014 (ΦΕΚ B 2573 - 26.09.2014 - ΑΔΑ ΒΜΣΠΦ-ΜΚΝ) - Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ( λήψη αρχείου)
 • ΚΥΑ 44009-ΔΕ 5154-08.10.2013 (ΦΕΚ Β 2595 - 15.10.2013) - Ηλεκτρονικές Πληρωμές ( λήψη αρχείου)
  ΠΡΟΣΟΧΗ Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων που θεσπίζεται με την παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων από την 01.01.2015
 • ΚΥΑ 75537-22.12.2014 (ΦΕΚ B 3499 - 29.12.2014 - ΑΔΑ: 7ΣΥΩΦ-4ΣΨ) - Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Συχνές ερωτήσεις (FAQs) Έκδοση 2.0 ( λήψη αρχείου)
 • Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. - Παραδείγματα Πληρωμών ( λήψη αρχείου)
 • Έγγραφο Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΒΕΑ17Λ6-ΡΓΑ) ( λήψη αρχείου)
 • Εκκαθάριση ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα - Μεταφορά έργων του Γ' ΚΠΑ στο Εθνικό Σκέλος Π.Δ.Ε. ( λήψη αρχείου)

2. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Έντυπα για τον προγραμματισμό και την έγκριση χρηματοδότησης

Β. Έντυπα διαβίβασης εντολών πληρωμής για ανάρτηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΣΗΔΗΣ

 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.01 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΠΔΕ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.02 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (2012ΕΠ00100055) (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)
 • ΦΥ.ΠΔΕ-01.03 - Σχέδιο Διαβιβαστικού για έργα ΚΑΠ (Έκδοση 1.0) ( λήψη αρχείου)

3. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 • Έντυπο 3 - Πίνακας εκκρεμών κατατεθειμένων Λογαριασμών Υπολόγου ( λήψη αρχείου)

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α. Εθνικό σκέλος

 • ΣΑΕΠ 001 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ Ω10Β465ΦΘΘ-5ΤΧ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 101 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ ΩΗ48465ΦΘΘ-25Κ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 301 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ ΩΨΡΜ465ΦΘΘ-ΑΜ1) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0543 13.08.2015 (ΑΔΑ ΩΗΗΛ465ΦΘΘ-Γ58) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0721 15.10.2015 (ΑΔΑ Ω4ΞΞ4653Ο7-Λ7Κ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 501 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΡΒ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 501 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0725 15.10.2015 (ΑΔΑ 6ΞΦΠ4653Ο7-ΚΩ6) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΜΠ 001 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 13.05.2015 (ΑΔΑ ΩΨ4Π465ΦΘΘ-8ΜΤ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΜΠ 301 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ ΩΤ04465ΦΘΘ-11Τ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΜΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0388 14.07.2015 (ΑΔΑ Ψ4ΒΗ465ΦΘΘ-ΖΕ5) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΜΠ 301 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0724 15.10.2015 (ΑΔΑ 6Ι6Ω4653Ο7-973) ( λήψη αρχείου)
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΩΝ:
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001 & ΣΑΜΠ 301 (ΑΑ#05/2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 747) (ΑΔΑ 6ΞΩΜ7Λ6-ΒΤΓ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στην ΣΑΜΠ 001 (ΑΑ#06/2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής: 782) (ΑΔΑ ΩΒ4Ρ7Λ6-Φ2Υ) ( λήψη αρχείου)

B. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος

Β.1. ΕΣΠΑ

 • ΣΑΕΠ 001/8
 • ΣΑΜΠ 001/8
  • ΣΑΜΠ 001/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 30.04.2015 (ΑΔΑ 738Ρ465ΦΘΘ-642) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΝΑ 001/8
  • ΣΑΝΑ 001/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 30.04.2015 (ΑΔΑ 6ΦΡΑ465ΦΘΘ-ΦΑΑ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΝΑ 006/8
  • ΣΑΝΑ 006/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 04.05.2015 (ΑΔΑ Ω9ΙΟ465ΦΘΘ-ΟΑΘ) ( λήψη αρχείου)

Β.2. Γ' ΚΠΣ

 • ΣΑΜΠ 001/3
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΜΠ 001/3 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0534 13.08.2015 (ΑΔΑ ΩΒΥ9465ΦΘΘ-Μ5Θ) ( λήψη αρχείου)

B.3. Λοιπά συγχρηματοδοτούμενα

 • ΣΑΕΠ 001/2
  • ΣΑΕΠ 001/2 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 30.04.2015 (ΑΔΑ ΩΥΩΘ465ΦΘΘ-ΚΓΤ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 001/2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0454 30.07.2015 (ΑΔΑ ΩΩΓΓ465ΦΘΘ-Ν1Β) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 001-2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0607 08.09.2015 (ΑΔΑ ΩΚΛ6465ΦΘΘ-7ΤΤ) ( λήψη αρχείου)

B.4. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG)

 • ΣΑΕΠ 301/8
  • ΣΑΕΠ 301/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 04.05.2015 (ΩΕ0Ω465ΦΘΘ-ΑΧ8) ( λήψη αρχείου)
  • ΣΑΕΠ 301/8 2015 - Συνολική Τροποποίηση #01 27.08.2015 (ΩΦΩ2465ΦΘΘ-3ΟΕ) ( λήψη αρχείου)
 • ΣΑΕΠ 301/2
  • ΣΑΕΠ 301/2 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 04.05.2015 (ΑΔΑ 6ΧΝΒ465ΦΘΘ-ΡΒΒ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 301/2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0536 13.08.2015 (ΑΔΑ Ω9ΞΘ465ΦΘΘ-Υ7Θ) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 301/2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0568 27.08.2015 (ΑΔΑ Ψ7ΚΣ465ΦΘΘ-ΑΨΣ) ( λήψη αρχείου)
   3. ΣΑΕΠ 301-2 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0765 15.10.2015 (ΑΔΑ ΩΠΟ94653Ο7-9ΙΔ) ( λήψη αρχείου)
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΩΝ:
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001/8 & ΣΑΝΑ 001/8 (ΑΑ#01-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 646) (ΑΔΑ ΩΣΒΒ7Λ6-1ΨΦ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001/8, ΣΑΜΠ 001/8 & ΣΑΝΑ 001/8 (ΑΑ#02-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 649) (ΑΔΑ ΩΘΛΦ7Λ6-1ΜΑ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 301/2 & ΣΑΕΠ 301/8 (ΑΑ#03-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 673) (ΑΔΑ 6ΑΔΘ7Λ6-8ΚΣ) ( λήψη αρχείου)
  • Απόφαση ανακατανομής πιστώσεων στις ΣΑΕΠ 001-8 & ΣΑΝΑ 001-8 (ΑΑ#04-2015, Αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής 736) (ΑΔΑ ΩΖ4Ο7Λ6-ΖΞ8) ( λήψη αρχείου)

Γ. Έργα χρηματοδοτούμενα από πόρους του πρώην Ε.Τ.Α.Ε.Α.

 • ΣΑΕΠ 401
  • ΣΑΕΠ 401 2015 - Συνολική Τροποποίηση #00 (Αρχική) 20.05.2015 (ΑΔΑ Ω10Β465ΦΘΘ-5ΤΧ) ( λήψη αρχείου)
  • Προεγκρίσεις
   1. ΣΑΕΠ 401 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0624 14.09.2015 (ΑΔΑ 7445465ΦΘΘ-ΥΝΔ) ( λήψη αρχείου)
   2. ΣΑΕΠ 401 2015 - Προέγκριση ΑΑ#0780 15.10.2015 (ΑΔΑ ΩΞΡΩ4653Ο7-ΜΤ3) ( λήψη αρχείου)

5. ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ

 • Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο - 16.11.2013 (Ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και του επενδυτικού προγράμματος των ΚΑΠ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους) ( λήψη αρχείου)
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2015 00:35