Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018 13:27

Προμήθεια ελαστικών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ THN

«Προμήθεια ελαστικών οχημάτων – φορτηγών και μηχανημάτων Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νιας , έτους 2018» προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Κωδικός CPV : 34350000-5

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09/Αυγούστου/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας, Κτίριο Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας, 1ος όροφος, Τ.Κ.: 30200, Μεσολόγγι, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, βάσει της αριθμ.  1440/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: έως και 08/Αυγούστου/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  • Υποβάλουμε Συννημένα έγγραφα αναφορικά με την παρούσα δημοσίευση

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018 14:53