Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 31 Ιούλιος 2018 13:03

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: Αποκατάσταση βλαβών από χρήση των παραδοθέντων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Έργων

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού,του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ:

  1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» &
  2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»

Προϋπολογισμού: 227.340,00 € ( με Φ.Π.Α.)

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ:

  1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» &
  2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»

Προϋπολογισμού: 227.340,00 € ( με Φ.Π.Α.)

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 571), βάσει της αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/1735/18-4-2018 (ΑΔΑ: 641Π465ΧΘΞ-Ν2Λ) Απόφασης του Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία έγινε η έγκριση δέσμευσης ποσού 227.340,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., η διάθεση ισόποσης πίστωσης και η μεταβίβασή της στην Περιφ. Ενότητα Αιτωλ/νίας, για την δημοπράτηση του εν θέματι έργου.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221, παραγρ.10.

Το παρόν δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr)

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 31 Ιούλιος 2018 13:36