Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018 12:16

Ανακοίνωση εκδηλώσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD,)», για την καλύτερη και αξιόπιστη ενημέρωση των ωφελουμένων του προγράμματος για την παραλαβή των τροφίμων και των ειδών βασικής υλικής συνδρομής, προτίθεται να προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών αποστολής SMS, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών σύμφωνα με την αριθμ. 367/28-08-2018 (ΑΔΑ : ΩΞ5Ι7Λ6-Ξ0Υ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 421/27-09-2018 (ΑΔΑ : ΩΣΓΠ7Λ6-Λ8Π) όμοια.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018 15:41