Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 07 Νοέμβριος 2018 01:55

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου INCUBA

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες διαχείρισης του έργου INCUBA με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των 3.590,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS (INCUBA) – Διασυνοριακές αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο INCUBA εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 07 Νοέμβριος 2018 11:03