Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2018 13:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη προμηθειών και υπηρεσιών του έργου SPARC

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) του παραδοτέου Π1 «Προωθητικό Υλικό απαραίτητο για την Επικοινωνία και Δημοσιότητα του έργου «SPARC», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) του παραδοτέου Π2 «Καταγραφή με χαρτογράφηση και αξιολόγηση ανάλυσης περιβάλλοντος (context analysis) της Δημιουργικής Βιομηχανίας στη Δυτική Ελλάδα, συνολικής δαπάνης 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «SPARC» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα της πρόσκλησης.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 06 Δεκέμβριος 2018 13:34