Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος 2018 17:26

Καθαριότητα - απολύμανση εξωτερικών χώρων και καθαριότητα τζαμιών κτιρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Π.Δ.Ε. - Π.Ε Αιτωλ/νιας αναρτά την:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 12.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την κάλυψη του κόστους για εργασίες: α) απολύμανσης-απεντόμωσης στο χώρο που τηρείται το αρχείο των Υπηρεσιών στο Διοικητήριο λόγω εμφάνισης ποντικιών , καθώς και του χώρου που τηρείται το αρχείο στις εγκαταστάσεις του πρώην Μηχανικού Εξοπλισμού, (κόστος 3.000,00€ με Φ.Π.Α.), β) εργασίες κοπής-συγκομιδής και απομάκρυνσης ξερών χόρτων από τον περιβάλλοντα χώρο του πρώην Μηχανικού Εξοπλισμού όπου τηρείται αρχείο των Υπηρεσιών της Π.Ε. και είναι σταθμευμένα τα οχήματα της Υπηρεσίας προς αποφυγή πυρκαγιάς, (κόστος 3.000,00€ με Φ.Π.Α.), γ) εργασίες καθαρισμού τζαμιών του κτιρίου του Διοικητηρίου (κόστος 3.000,00€ με Φ.Π.Α.) και τέλος δ) εργασίες βιολογικού καθαρισμού των καθισμάτων (280+60) των δύο (2) αιθουσών του κτιρίου του Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι (κόστος 3.000,00€ με Φ.Π.Α.), όπως αναλυτικά αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του Παραρτήματος A, της παρούσης Πρόσκλησης».

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2018 11:18