Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 11 Δεκέμβριος 2018 13:52

Ανάθεση της μελέτης «Υποστηρικτικές μελέτες για την έγκριση από τη διοικητική αρχή φραγμάτων του φράγματος στη θέση Ντάσκα Ερυμ'ανθειας Ν. Αχαΐας» με προϋπολογισμό 130.000,00 ευρώ

Η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες χωροθέτησης των υπαρχόντων επί του φράγματος μαρτύρων καθίζησης, μετρήσεις των δύο τοποθετημένων κλισιομέτρων τύπου IDEL καθώς και των μαγνητικών καθιζησίμετρων, μετρήσεις των έξι τοποθετημένων πιεζομέτρων. Θα γίνουν τμηματικές παρουσιάσεις των επιμέρους μετρήσεων, καθώς και συνολική έκθεση/αξιολόγηση με την ολοκλήρωση των μετρήσεων. Η τελική παρουσίαση θα συνδέεται με τις υπάρχουσες μετρήσεις που διαθέτει η υπηρεσία από την φάση κατασκευής του έργου μέχρι και την οριστική παραλαβή του. Τέλος θα εκπονηθούν μελέτες για την σύνταξη του φακέλου Έγκρισης Φράγματος στην θέση «ΝΤΑΣΚΑ» και την υποβολή του στην Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ)

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2018 11:30