//
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 19 Δεκέμβριος 2018 16:58

Πρόσκληση για προμήθεια και συντήρηση αλεξικέραυνου κτιρίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Π.Δ.Ε.  - Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ αναρτά την: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 4.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την κατεπείγουσα ανάγκη για επανατοποθέτηση των στοιχείων που αφορούν το αλεξικέραυνο του Κτιρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και ζητείται η προμήθεια για αντικατάσταση 23 αγωγών που έχουν κοπεί από το έδαφος ή έχουν αφαιρεθεί, 3 μέτρων χάλκινων συρμάτων για κάθε αγωγό και προμήθεια κυλινδρικών προστατευτικών πασσάλων ύψους 2 μέτρων από το έδαφος τα οποία είχαν αποκοπεί ή αφαιρεθεί (ποσό 2.400,00 ευρώ), καθώς και τις σχετικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση ή συντήρηση (ποσό 2.400,00 ευρώ), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος A, της παρούσης Πρόσκλησης".

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 24η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 24 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2018 12:23