Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 15:07

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης υποστήριξης και λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων ειδικού σκοπού Ευρωεκλογών 2019, Περιφερειακών Εκλογών 2019, Δημοτικών Εκλογών 2019 και Εθνικών Εκλογών 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης υποστήριξης και λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων ειδικού σκοπού Ευρωεκλογών 2019, Περιφερειακών Εκλογών 2019, Δημοτικών Εκλογών 2019 και Εθνικών Εκλογών 2019, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 33.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019 14:44