Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 09:03

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ.2916/9-1-2019 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 61ΜΕ465ΧΘ7-ΤΜΚ) με την οποία προκηρύσσεται η κάλυψη του συνόλου των θέσεων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (βλ. συνημμένα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημέρες και ξεκινά 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι αρχίζει την
21/1/2019, ημέρα Δευτέρα και λήγει την 4/2/2019, ημέρα Δευτέρα.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, η ως άνω προκήρυξη και τα παραρτήματα αυτής, επισυνάπτονται και σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επί της παρούσας προκήρυξης και της σχετικής διαδικασίας, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή
Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Χριστόφορο Παπανικολάου, τηλ. 2613.613.421/-422/-106.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019 19:22